Skiljeförfarande och förhandling, 7.5 hp

Arbitration and Negotiation, 7.5 credits

747A23

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Heiborn

Kursansvarig

Anders Heiborn
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 2 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 2 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet, att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska, samhällskunskap och svenska språket, som gäller för det affärsjuridiska programmet, är uppfyllda, samt att följande kurser/kursmoment (eller motsvarande) är genomgångna: affärsrätt, rättsteori och rättsteknik, offentlig rätt med EG/EU-rätt, avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt ytterligare kurser/kursmoment om minst 25 poäng inom ämnet affärsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för tvistelösning utanför de reguljära domstolarna, såväl nationella som internationella affärsförhållanden

Kursinnehåll

Kursen inleds med självstudier avseende olika förhandlingstekniker och –metoder, vilka den studerande får tillfälle att tillämpa i olika rollspel. Den studerande ska genomföra skriftliga beskrivningar av de olika rollspelens scenarios och utfall, vari en självvärdering av den egna insatsen och tillvägagångssätt ska ingå. Kursens andra del består av föreläsningar vad gäller skiljemannarätten liksom att den studerande ges tillfälle att förbereda och genomföra tvisteförhandling i skiljenämnd.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och rollspel/skiljedomsspel. Seminarierna ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Den studerande förväntas till stor del bedriva självstudier liksom arbeta i grupp. Detta ska befästa, utveckla och fördjupa den studerandes förvärvade kunskap.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter. De sistnämnda kan komma att genomföras såväl individuellt som i grupp. Kursen avslutas med en individuell skriftlig tentamen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 3 hp U, G, VG
UPG2 Deltagande i alla moment avseende skiljeförfarande 1.5 hp U, G
UPG3 Deltagande i alla moment avseende förhandling 1.5 hp U, G
UPG4 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstarten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.