Upphandlingsrätt, 7.5 hp

Procurement Law, 7.5 credits

747A24

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 2 (VT 2018) 201819-201823 Svenska Linköping V
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 4 (VT 2018) 201819-201823 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 2 (VT 2018) 201819-201823 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 4 (VT 2018) 201819-201823 Svenska Linköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik
  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs utöver allmän behörighet, att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska, samhällskunskap och svenska språket, som gäller för de affärsjuridiska programmen, är uppfyllda, samt att följande kurser/kursmoment (eller motsvarande) är genomgångna: affärsrätt, offentlig rätt med EG/EU-rätt, avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt samt ytterligare kurs(er) i affärsrätt om minst tolv högskolepoäng.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Kursinnehåll

Under kursen görs en genomgång av huvudlinjerna i LOU, LUF och såväl nationell som EU-rättslig praxis. Genomgången innefattar en översikt av de EEG-direktiv på vilka LOU och LUF i allt väsentligt bygger och en bestämning av lagarnas tillämpningsområde dels med hänsyn till vilka organ och myndigheter som berörs (”upphandlande myndighet” respektive "upphandlande enhet"), dels med hänsyn till det som skall upphandlas ("sakligt tillämpningsområde"). Vidare analyseras de för upphandling gällande allmänna grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande samt reglerna för upphandling över och under tröskelvärdena och de krav som från rättsliga utgångspunkter kan ställas på förfrågningsunderlaget. Slutligen studeras förutsättningarna för förvaltningsrätterna att på talan av leverantörer ingripa under upphandlingsförfarandets gång och reglerna om skadestånd och ogiltigförklarande i fall av brott mot lagen i samband med genomförd upphandling samt möjligheten för tillsynsmyndighet att ingripa mot otillbörligt beteende.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Seminarierna är obligatoriska. Vidare kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker dels genom obligatoriska seminarier, dels - när sådana förekommer - inlämningsuppgifter, dels och genom skriftlig och enskild tentamen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.