Internationell skatterätt, 7.5 hp

International Tax Law, 7.5 credits

747A25

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Maria Nelson

Kursansvarig

Maria Nelson

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 1 (HT 2019) 201949-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 1 (HT 2019) 201949-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
 • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att de särskilda behörighetskrav som gäller för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning uppfylls. Därutöver skall den studerande ha genomgått kurser i affärsrätt om minst 90 högskolepoäng, vari kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, Associationsrätt med Europainriktning alternativt Associationsrätt med ekonomisk inriktning och Skatterätt samt Kandidatuppsats skall ingå. Vidare krävs genomgånget kursmoment i externredovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • uppvisa fördjupad kunskap i intern svensk internationell skatterätt
 • identifiera komplicerade skatterättsliga situationer med internationell anknytning
 • uppvisa ingående kännedom om OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar
 • analysera, strukturera och ge förslag till lösning av skattesituationer med hjälp av OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar
 • tolka svenska dubbelbeskattningsavtal och tillämpa dem i konkreta situationer
 • på ett kvalificerat sätt, såväl skriftligen som muntligen, analysera internationell skatterätt
 • reflektera över redovisade slutsatser och värdera dem.

Kursinnehåll

Kursen innefattar intern svensk internationell skatterätt och internationell skatterätt. Stor vikt läggs vid dubbelbeskattningsavtalsrätten, varvid OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar studeras ingående, och vid metodologiska spörsmål, varvid Wienkonventionen om traktaträtten behandlas särskilt. Särskild vikt fästs vid utvecklandet av den studerandes förmåga att självständigt finna skatterättsliga problem av internationell karaktär.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier. Seminarierna ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Kunskaper förvärvade genom självstudier förväntas bli befästa och fördjupade under seminarierna.

Till den studerandes arbetsuppgifter hör

 • omfattande seminarieförberedelser i form av exempelvis läsning av någon del av kommentaren till OECD:s modellavtal
 • mycket aktivt deltagande i seminarierna, vid vilka särskild vikt fäst vid den studerandes förmåga att resonera på ett kvalificerat sätt
 • författande av uppsats som är analyserande till sin karaktär
 • opposition.


OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar har två giltiga lydelser; OECD Model Tax Convention on Income and on Capital och Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune. Den studerande förutsätts ha goda kunskaper i något av de språken eller i tyska. Det finns en tysk översättning av OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar som möjliggör studerandet av OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar utan god kunskap i engelska eller franska.

Studenter välkomnas att beakta även utländsk rättspraxis och doktrin i studierna.

Examination

Aktivt deltagande i undervisningstillfällena, uppsats och opposition.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0800 Uppsats 3.5 hp U, G, VG
0700 Seminarier 4 hp U, G

Kompletterande litteratur

Böcker

Huvudbok för kursen är OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital. Den har ni tillgång till i digital form via biblioteket liksom via OECD:s hemsida http://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htmXX.

I samband med kursstarten rekommenderas ni att ögna Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, kap 18.

I övrigt så finner ni på SKV:s hemsida de svenska dubbelbeskattningssavtalen, vv se https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html?pk_vid=1542795397524db2. Därutöver har ni dessutom via biblioteket tillgång till en excellent databas som innehåller många intressanta tidskrifter, svenska likväl som utländska sådana. 

 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.