Masteruppsats, 30 hp

Master Thesis, 30 credits

747A28

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Holm

Kursansvarig

Anders Holm

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 3 (HT 2018) 201844-201913 Svenska Linköping O
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 3 (HT 2018) 201844-201913 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
 • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått kursen (eller motsvarande) i Rättsteori och rättsteknik, 12 hp samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • demonstrera kunskaper om vetenskapsteori,
 • redogöra för nutida rättsfilosofiska utgångspunkter i juridiska vetenskapliga arbeten,
 • använda fördjupade kunskaper om teoretiskt och praktiskt betydelsefulla problemställningar inom det affärsjuridiska området,
 • i skrift och tal behandla affärsjuridiska problemställningar,
 • självständigt formulera, behandla, vidareutveckla och analysera teoretiskt och praktiskt betydelsefulla problemställningar inom det affärsjuridiska området,
 • föra problematiserande resonemang med utgångspunkt i vetenskapsteori och rättsfilosofi,
 • utföra kvalificerat eget arbete och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten inom området
 • reflektera över värderingsfrågor inom valt rättsområde,
 • formulera medvetna ställningstaganden utifrån dessa värderingar.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på enskilt och skriftligt fördjupningsarbete inom det affärsrättsliga området, där ämnesteoretiska kunskaper byggs upp och fördjupas. Inom ramen för kursen behandlas även vetenskapsteori och rättsfilosofi, i syfte att sedermera integreras med ämnesteoretiska kunskaper.

Undervisnings- och arbetsformer

En serie teoriseminarier lägger stor vikt vid enskilda studier som stöds av seminarietillfällena där den studerandes egen aktivitet betonas. Som stöd för det enskilda uppsatsarbetet skall den studerande dels delta i ett antal arbetsseminarier, dels ges enskild handledning av särskilt utsedd handledare. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker dels genom fullgörande av seminarier, dels en uppsatsen som presenteras skriftligt som muntligt. Aktivt deltagande vid ett antal uppsatsseminarier inklusive opposition ingår i examinationen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0300 Teoriseminarier 2 hp U, G
0200 Uppsatsseminarier inklusive PM 1.5 hp U, G
0100 Uppsats 26.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.