EU:s inre marknad, 7.5 hp

EU Law - the Internal Market, 7.5 credits

747A30

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Maria Nelson

Kursansvarig

Maria Nelson

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 1 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 1 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller som för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik, Offentlig rätt med EU/EG-rätt och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

  • uppvisa fördjupad kunskap i EU-domstolens praxis
  • på ett kvalificerat sätt såväl muntligen som skriftligen kunna analysera juridiken på den inre marknadens område
  • uppvisa djup kunskap i den primär- och sekundärrätt som är central för kursen
  • kunna identifiera situationer som aktualiserar tillämpning av EU-rätt och föreslå  adekvata lösningar

Kursinnehåll

Kursen förutsätter att studenten redan har erhållit grundläggande kännedom i EU-rätt.  Kursen fokuserar på de fyra friheterna men även konkurrensrätt studeras. Djupgående analyser görs av EU-domstolens praxis, varvid kursen till en början fokuserar på utvecklingen av EU-rättens effekter på intern rätt. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens grundpelare är självstudier och interaktiva seminarier. Studenten måste vara mycket aktiv och väl förberedd på seminarierna. På seminarierna kommer omfattande seminarieförberedelser som t.ex. rättsfallsstudier befästas.  Alla seminarier och föreläsningar är obligatoriska. 

Examination

Gruppuppgifter/individuella uppgifter som förberetts inför seminarierna, interaktivt deltagande, uppsats och muntlig presentation. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0600 Seminarier 4 hp U, G
0500 PM/Uppsats 3.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur finns inte i den mening att litteraturen skulle vara obligatorisk. Däremot finns exempel på litteratur som studenterna kan läsa. Den listan följer nedan. Listan utgör enbart exempel och studenterna får själva välja vad de läser.

Exempel på EU-rättslig litteratur

  • Barnard, The Substantive Law of the EU
  • Hartley, The Foundations of European Law
  • Weiss/Kaupa, European Union Internal Market Law

(All the latest edition)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.