EU-skatterätt, 7.5 hp

European Tax Law, 7.5 credits

747A31

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Maria Nelson

Kursansvarig

Maria Nelson

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 2 (VT 2019) 201909-201913 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 2 (VT 2019) 201909-201913 Svenska Linköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
 • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, samma behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet och Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, 18 hp, Rättsteori och rättsteknik, 12 hp, Offentlig rätt med EU/EG-rätt, 12 hp, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, 18 hp, Associationsrätt, 15 hp och Skatterätt, 15 hp. Dessutom skall den studerande ha genomfört kursen Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat och ha tillägnat sig kunskaper motsvarande Internationell skatterätt, 7,5 hp, och EU:s inre marknad, 7,5 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • självständigt använda sig av EU-rättsliga tolkningsmetoder och bedöma komplicerade skatterättsliga situationer från ett EU-rättsligt perspektiv
 • bedöma EU-rättens betydelse för tillämpning av dubbelbeskattningsavtal
 • analysera aktuell praxis från EU-domstolen och vid ett oklart rättsläge på ett kvalificerat sätt kunna diskutera spörsmål av EU-rättslig karaktär
 • analysera huruvida skatteregler strider mot EU-rätten
 • uppvisa djup kunskap i EU-skatterättens dynamiska karaktär och i EU-domstolens tolkningsmetoder
 • uppvisa fördjupad kunskap i förhandsbeskedsinstitutet
 • på ett vetenskapligt sätt analysera EU-skatterättens innebörd och såväl skriftligen som muntligen dra slutsatser av rättspraxis
 • reflektera över och värdera redovisade slutsatser.

Kursinnehåll

Rättsfall från EU-domstolen studeras ingående. Fokus ligger vid de fria rörligheternas inverkan på såväl nationell som internationell skatterätt. Betydelsen av EU-domstolens avgöranden för etablerade principer inom den nationella och den internationella skatterätten analyseras. Kursen fäster särskild vikt utvecklandet av den studerandes förmåga att självständigt analysera EU-rätt och eventuella kollisioner mellan EU-rätt och annan rätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier.

Till den studerandes arbetsinsats hör:

 • omfattande seminarieförberedelser exempelvis genom att själv identifiera relevant material för att kunna ge ett fullgott svar på problembaserade uppgifter
 • mycket aktivt deltagande i seminarierna, vid vilka särskild vikt fäst vid den studerandes förmåga att resonera på ett kvalificerat sätt
 • författande av uppsats som är analyserande till sin karaktär
 • opposition

Doktrinen består till stor del av verk författade på utländska språk. Studenter välkomnas att beakta även utländsk doktrin i studierna.

Examination

Aktivt deltagande i undervisningstillfällena, uppsats och opposition.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0400 Uppsats 4.5 hp U, G, VG
0300 Obl närvaro 3 hp U, G

Böcker

Nelson, Maria, (2011) Studiematerial i EU-skatterätt Stockholm : Mercurius, 2011

ISBN: 9789197666671

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.