Kredit- och obeståndsrätt, 15 hp

Creditors' Rights and Insolvency Law, 15 credits

747A33

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping O
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping O
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

Affärsjuridisk masterprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • visa fördjupade kunskaper inom kredit- och obeståndsrätt
  • självständigt och säkert analysera och utvärdera relevanta rättskällor inom de i kursen behandlade rättsområdena
  • identifiera och analysera rättsliga risker i ett komplext kommersiellt sammanhang samt, med utgångspunkt i givna affärsmål, identifiera och bedöma handlingsalternativ utifrån dessa risker.

Kursinnehåll

De i kursen behandlade rättsområdena är fordringsrätt, kreditsäkerhetsrätt, sakrätt och obeståndsrätt (insolvensrätt). Under kursens gång kommer, utifrån ett både rättsvetenskapligt och praktiskt perspektiv, en rad affärsrättsliga frågeställningar att analyseras. Som exempel på sådana frågeställningar kan nämnas frågor rörande överlåtelse och pantsättning av skilda egendomsslag (lösöre, fast egendom, enkla och löpande fordringar, immaterialrätter etc.), frågeställningar rörande betydelsen och innebörden av sakrättsliga moment, återtagandeförbehåll, kommission, leasingfinansiering, säkerhetsöverlåtelse, företagsinteckning och factoring, kvittning i och utom konkurs, återvinning i konkurs, abandonering av egendom från konkursbo, offentligt ackord samt rekonstruktion av företag med betalningssvårigheter. Även frågor rörande EU-rätt med avseende på betalningsföreläggande, europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar samt insolvensförfaranden kommer att beröras.

För att skapa möjlighet för att kunna identifiera och analysera rättsliga risker liksom sin förmåga att identifiera och bedöma handlingsalternativ utifrån dessa risker, kommer juridiska frågeställningar att belysas utifrån ett proaktivt perspektiv. Syftet med en proaktiv analys är att svaren på frågeställningarna skall vara till omedelbar nytta för att ta till vara en huvudmans intressen, oavsett om denne är part eller endast på annat sätt berörs av transaktionen ifråga.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Målet för undervisningen är att skapa möjlighet för kursdeltagarna att, enskilt och i grupp, omvandla information som inhämtats vid självstudierna till egen kunskap. All undervisning är frivillig, förutom deltagande i kursens seminarier som är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom deltagande i ovan nämnda seminarier, fullgörande av inlämningsuppgifter samt genom skriftlig och enskild tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0400 Tentamen 15 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Texter av Ingrid Arnesdotter, HT 2019 (pdf-version på kurshemsidan)

Adlercreutz, Axel, Pfannenstill, Magnus, (2010) Finansieringsformers rättsliga reglering 5., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144066158

Bengtsson, Bertil, Hager, Richard, Victorin, Anders, (2018) Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom Nionde upplagan Stockholm : Norstedts juridik, [2018]

ISBN: 9789139208563

(Även obligatorisk på kursen 747G50, Äganderätt)

Berglund, Mikael, Elgebrant, Emil, Karlsson-Tuula, Marie, Nerep, Erik, Persson, Annina H., Östling, Leif, (2017) Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt Andra upplagan Stockholm : Wolters Kluwer, [2017]

ISBN: 9789139208587

Berglund, Mikael, Elgebrant, Emil, Karlsson-Tuula, Marie, Persson, Annina H., Östling, Leif, (2016) Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt : 2016/17 1. uppl. Stockholm : Wolters Kluwer, 2016

ISBN: 9789139208365

Grauers, Folke, (2016) Fastighetsköp 21., [rev.] uppl. Lund : Juristförlaget, 2016

ISBN: 9789154405688

(Även obligatorisk på kursen 747G50, Äganderätt)

Hellner, Jan, Hager, Richard, Persson, Annina H., (2016) Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt 6. omarb. uppl. Stockholm : Wolters Kluwer, 2016

ISBN: 9789139206811

(OBS! 2:a häftet)

Jensen, Ulf, (2016) Panträtt i fast egendom 10. uppl. Uppsala : Iustus, 2016

ISBN: 9789176789667

(Även obligatorisk på kursen 747G50, Äganderätt)

Lennander, Gertrud, (2015) Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt 11. uppl. Uppsala : Iustus, 2015

ISBN: 9789176788783

Mellqvist, Mikael, Persson, Ingemar, (2015) Fordran & skuld 10., [aktualiserade] uppl. Uppsala : Iustus, 2015

ISBN: 9789176788790

Mellqvist, Mikael, Welamson, Lars, (2017) Konkurs och annan insolvensrätt Tolfte upplagan Stockholm : Wolters Kluwer, [2017]

ISBN: 9789139207740

Millqvist, Göran, (2018) Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom Åttonde upplagan 2018

ISBN: 9789139208501

Kompletterande litteratur

Böcker

 

  • Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång
  • Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken "Övriga dokument" vid kursstart

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.