Kredit- och obeståndsrätt, 15 hp

Creditors' Rights and Insolvency Law, 15 credits

747A33

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Emil Elgebrant

Kursansvarig

Emil Elgebrant

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 1 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla O
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 3 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 1 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla O
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 3 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

Affärsjuridisk kandidatexamen 180hp eller motsvarande

Genomgångna kurser i Fransk/Tysk kommunikation och rättskultur I och II eller motsvarande

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • visa fördjupade kunskaper inom kredit- och obeståndsrätt
  • självständigt och säkert analysera och utvärdera relevanta rättskällor inom de i kursen behandlade rättsområdena
  • identifiera och analysera rättsliga risker i ett komplext kommersiellt sammanhang samt, med utgångspunkt i givna affärsmål, identifiera och bedöma handlingsalternativ utifrån dessa risker.

Kursinnehåll

De i kursen behandlade rättsområdena är fordringsrätt, kreditsäkerhetsrätt, sakrätt och obeståndsrätt (insolvensrätt). Under kursens gång kommer, utifrån ett både rättsvetenskapligt och praktiskt perspektiv, en rad affärsrättsliga frågeställningar att analyseras. Som exempel på sådana frågeställningar kan nämnas frågor rörande överlåtelse och pantsättning av skilda egendomsslag (lösöre, fast egendom, enkla och löpande fordringar, immaterialrätter etc.), frågeställningar rörande betydelsen och innebörden av sakrättsliga moment, återtagandeförbehåll, kommission, leasingfinansiering, säkerhetsöverlåtelse, företagsinteckning och factoring, kvittning i och utom konkurs, återvinning i konkurs, abandonering av egendom från konkursbo, offentligt ackord samt rekonstruktion av företag med betalningssvårigheter. Även frågor rörande EU-rätt med avseende på betalningsföreläggande, europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar samt insolvensförfaranden kommer att beröras.

För att skapa möjlighet för att kunna identifiera och analysera rättsliga risker liksom sin förmåga att identifiera och bedöma handlingsalternativ utifrån dessa risker, kommer juridiska frågeställningar att belysas utifrån ett proaktivt perspektiv. Syftet med en proaktiv analys är att svaren på frågeställningarna skall vara till omedelbar nytta för att ta till vara en huvudmans intressen, oavsett om denne är part eller endast på annat sätt berörs av transaktionen ifråga.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Målet för undervisningen är att skapa möjlighet för kursdeltagarna att, enskilt och i grupp, omvandla information som inhämtats vid självstudierna till egen kunskap. All undervisning är frivillig, förutom deltagande i kursens seminarier som är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom deltagande i ovan nämnda seminarier, fullgörande av inlämningsuppgifter samt genom skriftlig och enskild tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0400 Tentamen 15 hp U, G, VG

Böcker

Texter av Ingrid Arnesdotter [pdf-version på kurshemsidan]
Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin, (2018) Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom 9 Norstedts Juridik AB

ISBN: 9789139208563

Axel Adlercreutz, Patrik Lindskoug, (2020) Finansieringsformers rättsliga reglering 6 Studentlitteratur AB

ISBN: 9789144135939

Berglund, Mikael, Elgebrant, Emil, Nerep, Erik, Persson, Annina, Karlsson Tuula, Marie, Östling, Leif, (2019) Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt 3 Norstedts Juridik AB

ISBN: 9789139209232

Folke Grauers, (2016) Fastighetsköp 21 Studentlitteratur AB

ISBN: 9789154405688

Gertrud Lennander, (2020) Kredit och säkerhet 12 Iustus

ISBN: 9789177370956

Göran Millqvist, (2018) Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom 8 Norstedts Juridik AB

ISBN: 9789139208501

Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson, (2020) Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Andra häfte 7 Norstedts Juridik AB

ISBN: 9789139208549

Mikael Mellqvist, Ingemar Persson, (2019) Fordran och skuld 11 Iustus

ISBN: 9789177370475

Mikael Mellqvist, Lars Welamson, (2017) Konkurs och annan insolvensrätt 12 Wolters Kluwer

ISBN: 9789139207740

rglund, Mikael, Elgebrant, Emil, Nerep, Erik, Persson, Annina, Karlsson Tuula, Marie, Östling, Leif, (2019) Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, 2 Norstedts Juridik AB

ISBN: 9789139208754

Ulf Jensen, (2016) Panträtt i fast egendom 10 Iustus

ISBN: 9789176789667

även obligatorisk på 747g50

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.