Immaterialrätten i det digitala samhället, 7.5 hp

Intellectual Property law in the digital society, 7.5 credits

747A37

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Åsa Åslund

Kursansvarig

Åsa Åslund

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 2 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 2 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 4 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 4 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller som för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik, Offentlig rätt med EU/EG-rätt, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt och Immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

  • redogöra för det materiella immaterialrättens regelsystem, d.v.s. svensk och relevant EU-lagstiftning om upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt, och därtill hörande lagstiftning om marknadsrätt, samt frågor om lagval och jurisdiktion,
  • uppvisa kunskap om hur systemet tillämpas utifrån rättspraxis i nationella domstolar och förvaltningsmyndigheter samt EU-organ och EU-domstolen,
  • redogöra för huvudproblemen inom immaterialrätten som uppkommer med anledning av digitala tekniker och i digitala miljöer (t.ex. Internet, sociala nätverk, datorspel och tjänster som ger tillgång till musik, film och foto),
  • redogöra för de rättspolitiska diskussioner som förekommer på området och kunna ta egen motiverad ställning till sådana frågor,
  • kritiskt identifiera, analysera och strukturera relevant källmaterial genom att självständigt, med tillämpning av adekvat metodkunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt genomföra en forskningsuppgift inom ett givet tema,
  • muntligt klart redogöra för och diskutera sina bedömningar och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
  • kritiskt granska och värdera andras vetenskapliga arbeten samt muntligen redogöra för tillämpning av vetenskapliga bedömningsgrunder för sådan kritik och resultatet av en sådan utvärdering.

Kursinnehåll

Kursen behandlar svensk immaterialrätt, inklusive (i förekommande fall) EU-rätt, på temat immaterialrätten i det digitala samhället. Kursen inleds med en teoretisk översikt över immaterialrättens områden och regelsystem i syfte att uppdatera samt fördjupa studenternas kunskaper i immaterialrätt och dess praktiska tillämpning. Huvuddelen av kursen ägnas sedan till fördjupande studier med fokus på särskilt utvalda immaterialrättsliga problem förknippade med digitala miljöer och tekniker.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och en forskningsuppgift. Studenterna förväntas även bedriva självstudier. Undervisningen på den första, översiktliga delen bedrivs i föreläsningsform. Kursen ägnas sedan åt fördjupande seminarier på aktuella teman. Dessa seminarier är obligatoriska. Föreläsnings- och seminarieserien avslutas med att studenterna väljer forskningsuppgifter på temat immaterialrätten i det digitala samhället. Efter undervisningsserien följer en dugga. Slutligen arbetar studenterna självständigt med forskningsuppgifterna i form av kortare uppsatser som redovisas skriftligen.

Examination

Examination sker genom inlämnande av forskningsuppgift. Härutöver sker examination genom skriftlig och enskild salsdugga. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 5.5 hp U, G, VG
TENT Tentamen 2 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Lagbok, aktuell upplaga

Levin, Marianne, Hellstadius, Åsa, (2019) Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningsrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt Tolfte upplagan Stockholm : Norstedts Juridik, [2019]

ISBN: 9789139208792

Nordell, Per Jonas, (2020) Marknadsrätten : en introduktion Åttonde upplagan Stockholm : Norstedts juridik, [2020]

ISBN: 9789139209249

Kompletterande litteratur

Böcker

Maunsbach, Ulf, Wennersten, Ulrika, (2015) Grundläggande immaterialrätt 3. uppl. Malmö : Gleerups utbildning, 2015

ISBN: 9789140678256

Alternativ till Levin

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.