Miljörätt, 7.5 hp

Environmental Law, 7.5 credits

747A42

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johannes Lerm

Kursansvarig

Johannes Lerm

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 1 (HT 2018) 201849-201903 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 1 (HT 2018) 201849-201903 Svenska Linköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörigheter som krävs till masterprogrammen i affärsjuridik är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en av avancerad nivå kunna:

  • tillämpa den svenska miljölagstiftningen
  • på ett kvalificerat sätt förklara, reflektera över och använda miljörättens principer
  • identifiera, strukturera och lösa juridiska problem som aktualiseras inom miljölagstiftningens område
  • uppvisa kunskap om grunderna i den internationella miljörätten och EU-miljörätten.

Kursinnehåll

Kursen behandlar miljöbalken och annan relevant miljölagstiftning, innefattande bl.a. det rättsliga skyddet mot förorening och andra störningar, mot skador på biologisk mångfald och andra naturmiljövärden, den rättsliga kontrollen av kemikalier och avfallshantering, användningen av och hushållningen med mark, naturresurser och energi. Kursen fokuserar på den svenska miljörätten, medan internationell miljörätt och EU:s miljörätt behandlas översiktligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Studenten förbereder respektive föreläsnings- och seminarietillfälle genom att dels läsa relevanta delar av kurslitteraturen, dels besvara särskilt anvisade frågeställningar. Vid seminarietillfällena ska studenterna muntligt redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Så långt som möjligt bör förberedelse ske gruppvis.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i ovan nämnda seminarier samt skriftlig och enskild tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.