Miljörätt, 7.5 hp

Environmental Law, 7.5 credits

747A42

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johannes Lerm

Kursansvarig

Johannes Lerm

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 1 (HT 2023) 202349-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 1 (HT 2023) 202349-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

Affärsjuridisk kandidatexamen 180hp eller motsvarande
samt
Genomgångna kurser i Fransk/Tysk kommunikation och rättskultur I och II eller motsvarande
eller
Genomgångna kurser Straffrätt och ekonomiska brott, Arbetsrätt och Juridisk och ekonomisk företagsanalys eller motsvarande
samt
Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en av avancerad nivå kunna:

  • tillämpa den svenska miljölagstiftningen
  • på ett kvalificerat sätt förklara, reflektera över och använda miljörättens principer
  • identifiera, strukturera och lösa juridiska problem som aktualiseras inom miljölagstiftningens område
  • uppvisa kunskap om grunderna i den internationella miljörätten och EU-miljörätten.

Kursinnehåll

Kursen behandlar miljöbalken och annan relevant miljölagstiftning, innefattande bl.a. det rättsliga skyddet mot förorening och andra störningar, mot skador på biologisk mångfald och andra naturmiljövärden, den rättsliga kontrollen av kemikalier och avfallshantering, användningen av och hushållningen med mark, naturresurser och energi. Kursen fokuserar på den svenska miljörätten, medan internationell miljörätt och EU:s miljörätt behandlas översiktligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Studenten förbereder respektive föreläsnings- och seminarietillfälle genom att dels läsa relevanta delar av kurslitteraturen, dels besvara särskilt anvisade frågeställningar. Vid seminarietillfällena ska studenterna muntligt redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Så långt som möjligt bör förberedelse ske gruppvis.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i ovan nämnda seminarier samt skriftlig och enskild tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0200 Seminarier 2 hp U, G
0100 Tentamen 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under fliken "Övriga dokument" ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.