Bank- och Finansrätt, 7.5 hp

Banking and Finance Law, 7.5 credits

747A49

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elif Härkönen

Kursansvarig

Elif Härkönen

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 3 (HT 2020) 202034-202038 Engelska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 3 (HT 2020) 202034-202038 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik
  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp varav åtminstone 90 hp inom affärsrätt eller motsvarande ämne.

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • identifiera och förklara centrala koncept inom reglering av banker och finansiella system,
  • redogöra för och diskutera vissa områden av bank- och finansrätt, såsom betalnings- och avslutssystem, kapital- och likviditetskontroller, övervakning av banker och andra aktörer i det finansiella systemet, insolvens- och resolutionsreglering av banker, betalningssystem och kundkännedomsreglering,
  • redogöra för regleringen av fondförvaltning, inom områdena kollektiva investeringar och alternativa investeringsfonder,
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera slutsatser, införvärvade kunskaper och argument på engelska,
  • självständigt och kritiskt granska utvecklingen av rättsregleringen inom områden såsom Fin-Tech,
  • reflektera över etiska och hållbarhetsfrågor, inom områden som etiska investeringar, islamisk bankverksamhet, penningtvätt och investerar-/konsumentskyddsreglering. 

Kursinnehåll

Kursen består av fyra moment som behandlar olika rättsområden. Under det första momentet indentifieras och förklaras regleringen av det finansiella systemet, med en genomgång av relevanta institutioner och övervakande myndigheter på nationell nivå, inom den Europeiska unionen (EU) samt på global nivå. Under det andra momentet, ligger fokus på reglering av banker. I detta moment redogörs för regleringen av betalnings- och avslutssystem, kapital- och likviditetskontroller, övervakning av banker samt insolvens och resolution av banker. Under det tredje momentet behandlas regleringen av kollektiva investeringsfonder samt aktörer inom områden såsom skuggbankssektorn. Under det fjärde och sista momentet reflekteras över etiska och hållbarhetsfrågor samt granskas den pågående utvecklingen av bank- och finanssystemet. De ämnen som behandlas som en del av detta moment, inkluderar etiska investeringar, alternativa investeringsformer och bankverksamhet, såsom islamisk bankverksamhet, pengatvättsreglering, kundkännedomsregler samt utvecklingen inom Fin-Tech-sektorn. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar samt inlämningsuppgifter. Utöver detta ska studenten bedriva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska. 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, inlämningsuppgifter inför seminarierna samt genom en individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information om examinationen återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0100 Tentamen 4.5 hp U, G, VG
0200 Seminarier och inlämningsuppgifter 3 hp U, G

Böcker

Material on course web page

Cranston, Ross, Avgouleas, Emilios, Zwieten, Kristin van, Hare, Cristopher, Sante, Theodor van, (2017) Principles of banking law Third edition 2017

ISBN: 9780199276080

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.