IT-rätt, 7.5 hp

Information Technology Law, 7.5 credits

747G10

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elif Härkönen

Kursansvarig

Elif Härkönen

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Kontaktinformation

Caroline Olstrand

Åsa Carmesten

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2023 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för, tillämpa samt kritiskt granska regleringen rörande skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
  • redogöra för, tillämpa samt kritiskt granska reglering samt rättsliga normer som omfattar cyberbrottslighet och cybersäkerhet
  • redogöra för, tillämpa samt kritiskt granska de rättsliga och etiska avväganden som blir aktuella vid reglering av digitala plattformar och sociala medier 
  • redogöra för, tillämpa samt kritiskt granska de rättsliga principer och regler som omfattar artificiell intelligens (AI) 
  • redogöra för, tillämpa samt kritiskt granska grunderna i den reglering som skyddar immateriella rättigheter med koppling till informationsteknologi 
  • kritiskt analysera samt identifiera och föreslå lösningar på konkreta problem som kan uppstå vid tillämpning av IT-rättslig reglering i förhållande till etiska principer och faktiska konsekvenser i samhället

Kursinnehåll

I kursen behandlas det rättsliga regelverk som blir tillämpligt inom följande rättsområden; skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, cyberbrottslighet och cybersäkerhet, digitala plattformar och sociala medier, artificiell intelligens samt immateriella rättigheter med koppling till informationsteknologi. Såväl globala, EU-rättsliga som nationella regelverk behandlas genomgående i kursen. Under kursens gång görs en genomgång av gällande regler. Dessutom diskuteras de konsekvenser som digitalisering och utvecklingen inom informationsteknologi har i samhället utifrån ett rättsligt och socialt perspektiv. Vidare diskuteras framtida utveckling av rättsliga regler inom IT-rätt. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom: 

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuella skriftliga inlämningar, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 3.5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarier 2 hp U, G
INLÄ Inlämningsuppgift 2 hp U, G

Kursen examineras genom: 

Individuell skriftlig tentamen, betygsskala: U/G/VG

Aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: U/G

Individuella skriftliga inlämningar, betygsskala: U/G

 

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Övrigt

Se kurslitteratur under fliken Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.