Juridisk och ekonomisk företagsanalys, 15 hp

Legal and financial business analysis, 15 credits

747G18

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Britta Behrendt Jonsson

Kursansvarig

Britta Behrendt Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 6 (VT 2022) 202204-202214 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska Programmet. Dessutom skall den studerande ha genomgått kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, Affärsrätt, Arbetsrätt, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, Immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt, Skatterätt och Associationsrätt med ekonomisk inriktning. Därtill skall den studerande ha genomgått kurserna (eller motsvarande) Redovisning, Finansiell ekonomi och Finansiell planering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • demonstrera fördjupade kunskaper i företagsanalys vad gäller företagsvärdering och företagsbesiktning och i övrigt vad gäller frågor som aktualiseras vid företagsförvärv,
  • redogöra för företagsförvärvets struktur och förutsättningar med särskilt fokus på transaktionsprocessen och det praktiska arbetet som jurister och revisorer utför.

Kursinnehåll

Kursen innehåller de moment som omfattas i transaktionsprocessen vid företagsförvärv vad gäller:

  • företagsvärdering; finansiell och ekonomisk analys,
  • företagsbesiktning (due diligence) och
  • företagstransaktioner samt
  • avtal

För att den studerande skall få god kännedom om företagsförvärvs struktur och förutsättningar med särskilt fokus på transaktionsprocessen och det praktiska arbete som jurister och revisorer utför vid dylika förvärv krävs fördjupad förståelse av den företagsanalys som både köpare och säljare av aktuellt företag ställs inför både före, under och efter transaktionsprocessen.
Företagsanalysen kan indelas i två moment; företagsvärdering och företagsbesiktning. Företagsvärdering består till stor del av finansiell och ekonomisk analys, emedan företagsbesiktning (due diligence) innefattar både ekonomiska, legala och andra analyser.

Den finansiella och ekonomiska delen av kursen består bl.a. av analys av balans- och resultaträkning, nyckeltals- och kassaflödesanalyser samt värderingsmodeller. Kursens legala del innehåller bl.a. analyser av avtals-, bolags-, arbets- och skatterättslig karaktär samt analyser ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Dessutom behandlas sambandet mellan företagsanalyser och utformningen av aktieköpavtal samt avtalens huvudsakliga innehåll.Till detta kommer i varje led praktiska överväganden och metoder som används vid arbetet med företagsförvärv.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Kursens huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderas i en eller flera praktikfall (case). Arbetsuppgifterna i kursen består av skriftliga inlämningsuppgifter, att lösas i grupp och/eller individuellt. Gruppuppgifter skall dessutom redovisas muntligt av den studerande under seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men litteratur och undervisningsmoment på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna, genom fullgörande av skriftliga inlämningsuppgifter samt genom skriftlig och enskild tentamen. Seminarierna är obligatoriska och ingår således som en del av examinationen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0700 Gruppuppgifter 6 hp U, G
0100 Tentamen 9 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstarten.

Litteraturlista publiceras under fliken "Övriga dokument" ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.