Beskattningsrätt, 15 hp

Tax Law, 15 credits

747G35

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Maria Boyce

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och behörigheten som gäller för Ekonomprogrammet. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt A, 7,5 hp, Affärsrätt B, 7,5 hp, Associationsrätt, 7,5 hp och Externredovisning. 7,5 hp Associationsrättsliga kunskaper kan även inhämtas genom lämplig litteratur.

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall den studerande

  • ha kunskap om och förståelse av de regler och rättspraxis som aktualiseras i samband med beskattningsrättsliga frågeställningar, främst avseende svensk intern skatterätt
  • kunna redogöra för och ha förståelse för internationell inkomstskatterätt, såväl vad gäller dubbelbeskattningsavtal som svenska internationella skatteregler
  • förstå sambanden mellan olika skatterättsliga lagar
  • uppvisa kunskap om och förståelse för den svenska skatterättens rättskällelära och om tolkningsargument
  • ha färdighet i att identifiera och lösa skatterättsliga problem med såväl nationella som internationella dimensioner
  • ha förmåga att med utgångspunkt i de skatterättsliga reglerna och rättspraxis argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts
  • kunna identifiera olika skattemässiga incitament
  • kunna reflektera kring skatterättsliga problem ur olika perspektiv
  • självständigt och kritiskt värdera olika tolknings- och handlingsalternativ ur såväl det fiskala som den skattskyldiges perspektiv

Kursinnehåll

Kursen ägnas i första hand åt rättsutredande analys av centrala och/eller principiellt särskilt intressanta inkomstskatterättsliga frågor, särskilt inom området för beskattning av företagande. Här diskuteras främst beskattningen av aktiebolag och deras ägare samt av s.k. enskild näringsverksamhet. Sambandet mellan redovisning och beskattning analyseras ingående. Också inkomstbeskattningen av tjänste- och kapitalinkomster ges stort utrymme. Vidare studeras den internationella beskattningsrätten.

Olika hanterings- och metodfrågor uppmärksammas löpande. Hit hör sådant som juridisk argumentation, rättsfallstolkning, taxering, handläggning och skatteprocess. Rättspolitisk analys av skatterättsliga spörsmål får också ett visst utrymme.

Analys av incitamentsstrukturer och strategifrågor genomsyrar kursen. Detta utgör ett viktigt instrument för att ge förståelse för skattereglernas ekonomiska inverkan och för att operationalisera de under kursen förvärvade kunskaperna.

Under övningstillfällen tränas tillämpningen av erhållna kunskaper på ett praktiskt plan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar. Vidare kan inlämningsuppgifter, att löses i grupp och/eller individuellt, förekomma.

Examination

Examination sker genom skriftliga och enskilda tentamina. Tentamina anordnas dels under kursens gång, dels vid kursens slut. Förekommer inlämningsuppgifter kan de vara såväl obligatoriska som frivilliga. Genom inlämningsuppgifter kan ges möjlighet att påverka kursens slutbetyg i höjande mån.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENA Salstentamen 10.5 hp U, G, VG
HEM3 Hemtentamen 1.5 hp U, G, VG
HEM2 Hemtentamen 1.5 hp U, G, VG
HEM1 Hemtentamen 1.5 hp U, G, VG
FRI1 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D

Böcker

• Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång

• Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

Kellgren, Jan, Bjuvberg, Jan, (2014) Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144094465

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-Almendal, Teresa, Persson Österman, Roger, (2019) Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt Sjuttonde upplagan Lund : Studentlitteratur , [2019]

ISBN: 9789144128634

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-Almendal, Teresa, Persson Österman, Roger, (2019) Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt Sjuttonde upplagan Lund : Studentlitteratur , [2019]

ISBN: 9789144128627

Melz, Peter, Kristoffersson, Eleonor, (2018) Mervärdesskatt : en introduktion Nittonde upplagan Uppsala : Iustus förlag, [2018]

ISBN: 9789177370406

Rabe, Gunnar, (2019) Skattelagstifning 19:1: Lagar och andra författningar som lyder 1 januari 2019 58 Nordstedts Juridik AB

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.