Juridisk översiktskurs med inriktning mot förvaltning, 15 hp

Introductory Course of Law with Focus on Public Administration, 15 credits

747G38

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2019) 201949-202008 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt områdesbehörighet A4 (Matematik 3b alternativt Matematik 3C, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 och 1a2) eller områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de centrala rättsregler som kan aktualiseras i relationer mellan individer, grupper, organisationer och företag av olika slag,
- redogöra för hur det offentliga kan fungera som aktör i såväl civilrättsliga som offentligrättsliga sammanhang,
- redogöra för EU-rättens betydelse för den nationella rätten och samspelet de två rättsordningarna emellan,
- identifiera juridiska frågeställningar inom nämnda områden,
- tillämpa de centrala rättsreglerna både på privaträttsliga som offentligrättsliga subjekt,
- lösa mindre komplicerade frågeställningar med hjälp av EU-rättsliga regleringar,
- reflektera kring nämnda rättsområdens frågeställningar,
- kritiskt behandla och analysera rättskällematerial.

Kursinnehåll

Inledningsvis studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas. Viktigare begrepp, problem och regler inom såväl de central delarna av den offentliga rätten som civilrätten kommer att behandlas. Det förstnämnda rättsområdet inbegriper särskilt kommunal- och förvaltningsrätt med tyngdpunkt på besvärsförfarandet. I samband med det offentligrättsliga inslaget studeras EU.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i seminarier, dels genom skriftlig och enskild tentamen. Förekommer obligatoriska inlämningsuppgifter är de del av examinationen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 12 hp U, G, VG
SEM2 Seminarie 2 1.5 hp U, G
SEM1 Seminarie 1 1.5 hp U, G
FRI1 Frivilliga inlämningsuppgifter 0 hp D

Böcker

Litteraturlistan är preliminär tills 2 veckor innan kursstart

Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång

Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
LittlistaHT2019 LittlistaHT2019.docx