Juridisk översiktskurs med inriktning mot förvaltning, 15 hp

Introductory Course of Law with Focus on Public Administration, 15 credits

747G38

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2022) 202249-202308 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de centrala rättsregler som kan aktualiseras i relationer mellan individer, grupper, organisationer och företag av olika slag,
- redogöra för hur det offentliga kan fungera som aktör i såväl civilrättsliga som offentligrättsliga sammanhang,
- redogöra för EU-rättens betydelse för den nationella rätten och samspelet de två rättsordningarna emellan,
- identifiera juridiska frågeställningar inom nämnda områden,
- tillämpa de centrala rättsreglerna både på privaträttsliga som offentligrättsliga subjekt,
- lösa mindre komplicerade frågeställningar med hjälp av EU-rättsliga regleringar,
- reflektera kring nämnda rättsområdens frågeställningar,
- kritiskt behandla och analysera rättskällematerial.

Kursinnehåll

Inledningsvis studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas. Viktigare begrepp, problem och regler inom såväl de central delarna av den offentliga rätten som civilrätten kommer att behandlas. Det förstnämnda rättsområdet inbegriper särskilt kommunal- och förvaltningsrätt med tyngdpunkt på besvärsförfarandet. I samband med det offentligrättsliga inslaget studeras EU.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i seminarier, dels genom skriftlig och enskild tentamen. Förekommer obligatoriska inlämningsuppgifter är de del av examinationen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 12 hp U, G, VG
SEM2 Seminarie 2 1.5 hp U, G
SEM1 Seminarie 1 1.5 hp U, G
FRI1 Frivilliga inlämningsuppgifter 0 hp D

Böcker

Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång

Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

(2017) Svensk juridik Upplaga 1 Stockholm : Wolters Kluwer, [2017]

ISBN: 9789139207900

Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, (2018) Introduktion till EU Sjätte upplagan Stockholm : Norstedts juridik, [2018]

ISBN: 9789139208129

Björkman, Ulla, Lundin, Olle, (2018) Kommunen och lagen: en introduktion Sjätte upplagan Uppsala : Iustus, [2018]

ISBN: 9789177370185

Warnling Conradson, Wiweka, (2018) En introduktion till förvaltningsrätten Tolfte reviderade upplagan Stockholm : Norstedts Juridik , [2018]

ISBN: 9789139208471

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
LittlistaHT2022 LittlistaHT2022.docx