Arbetsrätt, 7.5 hp

Labour Law, 7.5 credits

747G49

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Åsa Åslund

Kursansvarig

Åsa Åslund

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 3 (HT 2024) 202440-202444 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för samspelet mellan arbetsmarknadens olika parter i den s k ”svenska modellen” samt hur EU-rätten påverkar svensk arbetsrätt
  • redogöra för hur rättsregler, kollektivavtal och personliga anställningsavtal samverkar och tillsammans ger det arbetsrättsliga området dess särdrag
  • redogöra för rättskällor och deras tillämpning inom ramen för det arbetsrättsliga rättsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt värdera och analysera arbetsrättsligt rättskällematerial utifrån rättskällehierarkin och skilja mellan dispositiv och tvingande rätt
  • diskutera arbetsrättsliga problem ur såväl arbetsgivarsidans som arbetstagarsidans perspektiv

Färdighet och förmåga

  • identifiera och lösa konkreta arbetsrättsliga frågeställningar genom att använda en juridisk metod
  • uppvisa förmåga att identifiera förändringar i lagstiftning samt studera rättspraxis

Kursinnehåll

Kursen omfattar den svenska arbetsrätten samt de EU-rättsliga rättsakter som påverkar den. Kursen belyser frågor kring den individuella arbetsrätten, särskilt anställningsavtalet, formen för anställningen, de regler som måste beaktas vid anställningens ingående och avslutande samt preskriptionsfrågor. Vidare behandlas grundläggande arbetsrättsliga begrepp och principer, samspelet mellan aktörerna i arbetslivet, löneskyddsreglering, olika typer av förhandlingar samt kollektivavtalets olika verkningar inom ramen för den kollektiva arbetsrätten. Därutöver ingår den arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftningen, grunderna gällande de arbetsmiljörättsliga ansvarsfrågorna, arbetstidsfrågor samt bemanningslagstiftning i kursen.

Det teoretiska perspektivet förankras i praktiskt juridiskt arbete genom studier av konkreta juridiska problem att lösa i en självständig arbetsprocess. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier. Utöver schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier.

Examination

Den studerande examineras genom individuell skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 5.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G

Övrigt

Kurslitteraturen hänvisas till att se på Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.