EU Law, 15 hp

EU Law, 15 credits

747G58

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Marc Stuhldreier

Kursansvarig

Marc Stuhldreier

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Eftermiddagstid) VT 2025 202504-202523 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
 • Godkänd Handelsrättslig översiktskurs, 10 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för den europeiska unionens rättsliga reglering och historiska bakgrund
 • förklara hur EU-rätten samverkar med och påverkar svensk nationell rätt
 • identifiera och lösa juridiska frågeställningar med hjälp av rättsreglerna, rättspraxis och litteratur
 • använda IT som hjälpmedel för att ta fram såväl EU-rättsligt som svenskt nationellt juridiskt material
 • förklara mer komplicerade juridiska resonemang inom de rättsområden som kursen avser
 • identifiera och diskutera relevanta frågeställningar inom EU-rätt
 • värdera valda lösningars rimlighet och konsekvens
 • kritiskt behandla och analysera rättskällematerial

Kursinnehåll

I kursen behandlas EU:s regelverk. Samspelet mellan EU-rätt och nationell rätt liksom EU-rättens påverkan på nationell rätt studeras. Därvid ligger särskild vikt vid den inre marknaden med fokus på den fria rörligheten för varor, personer, tjänster, kapital och betalningar samt konkurrensrätten. Europeiska Gemenskapens institutioner behandlas.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Därutöver skall den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom 

 • skriftlig och individuell tentamen, betygskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier, betygskala: EC

För godkänt betyg på hela kursen krävs Pass på seminarierna och minst betyget E på den individuella skriftliga tentamen. Betyget på den individuella skriftliga tentamen bestämmer slutbetyget.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Skriftlig examination 5 hp EC
SEM1 Seminarier 10 hp EC

Böcker

Litteraturlistan kommer att visas under övriga dokument.

 

Hartley, Trevor C., The foundations of European Union law : an introduction to the constitutional and administrative law of the European Union

Last edition

Lorenz, Moritz, Dietrich, Julia, An introduction to European competition law

Last edition

Weiss, Friedl, Kaupa, Clemens, European Union internal market law

Last edition

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.