Ekonomisk familjerätt, grundkurs, 7.5 hp

Family Law, basic course, 7.5 credits

747G61

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Kalle Ahlqvist

Kursansvarig

Kalle Ahlqvist

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera ekonomiska familjerättsliga situationer
  • tillämpa regelverket inom ekonomisk familjerätt
  • beräkna ekonomiskt utfall av olika ekonomiska familjerättsliga situationer

Kursinnehåll

Kursen inleds med en allmän överblick över rättssystemets uppbyggnad. Därefter behandlas de ekonomiskt inriktade delarna av äktenskapsrätten, föräldrarätten och arvsrätten, d.v.s. rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden under och efter olika samlevnadsförhållanden samt vid dödsfall. De till den ekonomiska familjerätten hörande lagvalsreglerna inom den internationella privaträtten behandlas översiktligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • Individuell skriftlig dugga, betygsskala: UG
  • Individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.


Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 5 hp U, G, VG
DUGG Skriftlig inlämning 2.5 hp U, G

Övrigt

Vi hänvisar till fliken Övriga dokument för att se aktuell kurslitteratur för kursen

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.