Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp

Creditor's Rights and Insolvency Law, 15 credits

747G73

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Holm

Kursansvarig

Anders Holm

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för tillträde till Civildkonomprogrammet. Därutöver skall den studernande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Handelsrätt 10 hp och Associationsrätt 5 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för de rättsliga områden, vilka är av särskild betydelse för den som arbetar med betalningar, finansiering, kreditgivning och ekonomisk styrning,
 • demonstrera kännedom om exekutionsvarianter samt förmögenhetsrättsliga brott,
 • identifiera, analysera och lösa praktiska juridiska frågeställningar,
 • identifiera en fordrans uppkomst samt avveckling,
 • beskriva det sakrättsliga skyddets uppkomst,
 • analysera typiska juridiska risker vad gäller kreditanknutna säkerhetsarrangemang,
 • beräkna förväntat utfall för respektive borgenär i en enklare konkurs,
 • beskriva huvuddragen i de förekommande exekutionsvarianterna,
 • identifiera typiska förmögenhetsrättsliga brott,
 • reflektera kring nämnda rättsområdens frågeställningar,
 • kritiskt behandla och analysera rättskällematerial.

Kursinnehåll

I denna kurs behandlas dels civilrätt, dels ekonomisk straffrätt. Kursmomentet civilrätt avser fordringsrätt, kredit- och exekutionsrätt samt sakrätt.

Fordringsrätten behandlar begreppen fordran och skuld, fordringars uppkomst och innehåll samt betalning, kvittning och preskription. Avsnittet kredit- och exekutionsrätt behandlar kreditavtalet, säkerhet för kredit samt indrivning av fordringar via såväl specialexekution som generalexekution. Härtill ansluter sig sakrättens regler om när en förvärvare av äganderätt eller annan rättighet vinner skydd gentemot konkurrerande förvärvare eller överlåtarens/upplåtarens borgenärer. Inom ekonomisk straffrätt behandlas såväl de generella ekonomiska brotten som bedrägeri och förskingring som de mera företagsanknutna brotten såsom brott mot borgenärer och trolöshetsbrotten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Vidare kan seminarier och inlämningsuppgifter, de sistnämnda att lösas i grupp och/eller individuellt, förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom en enskild och skriftlig tentamen. Om seminarier och/eller inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen. Seminarier fullgörs genom aktivt deltagande på desamma. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 13.5 hp U, G, VG
SEM3 Seminarie 0.5 hp U, G
SEM2 Seminarie 0.5 hp U, G
SEM1 Seminarie 0.5 hp U, G
FRI6 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
FRI5 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
FRI4 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
FRI3 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
FRI2 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
FRI1 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D

Böcker

Adlercreutz, Axel, Pfannenstill, Magnus, (2010) Finansieringsformers rättsliga reglering 5., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144066158

Asp, Petter, Ulväng, Magnus, (2015) Straffrätt för ekonomer 1. uppl. Uppsala : Iustus, 2015

ISBN: 9789176788974

Lennander, Gertrud, (2015) Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt 11. uppl. Uppsala : Iustus, 2015

ISBN: 9789176788783

Mellqvist, Mikael, (2017) Obeståndsrätten Åttonde upplagan 2017

ISBN: 9789139208150

Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång

• Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

Mellqvist, Mikael, Persson, Ingemar, (2015) Fordran & skuld 10., [aktualiserade] uppl. Uppsala : Iustus, 2015

ISBN: 9789176788790

Mellqvist, Mikael, Welamson, Lars, (2017) Konkurs och annan insolvensrätt Tolfte upplagan Stockholm : Wolters Kluwer, [2017]

ISBN: 9789139207740

Millqvist, Göran, (2018) Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom Åttonde upplagan 2018

ISBN: 9789139208501

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.