Offentlig rätt med EU-rätt, 12 hp

Public and EU Law, 12 credits

747G77

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 2 (VT 2024) 202406-202413 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för den svenska stats- och förvaltningsrättens samt EU-rättens regelsystem 
  • identifiera och lösa juridiska frågeställningar inom såväl det offentligrättsliga området som inom EU-rätten
  • använda digitala verktyg för att ta fram juridiskt material
  • förklara och reflektera över juridiska resonemang inom olika rättsområden, samt värdera vald lösnings/valda lösningarna rimlighet och konsekvens
  • kritiskt behandla och analysera rättskällematerial
  • redogöra för hur EU-rätten samverkar med och påverkar svensk nationell rätt reflektera över texter utifrån ett genusperspektiv

Kursinnehåll

I denna kurs studeras såväl svensk statsrätt och förvaltnings- och kommunalrätt, som EU-rätt.

Kursen fokuserar i studierna i statsrätt på de högsta statsorganens sammansättning och verksamhetsformer, grundläggande fri- och rättigheter, funktionsfördelningen mellan statsorganen, den konstitutionella kontrollen, tryckfrihetsrätt och yttrandefrihet i andra medier samt handlingsoffentlighet och sekretess.

De kommunal- och förvaltningsrättsliga studierna fokuserar på den kommunala och statliga organisationens uppbyggnad och funktioner samt regelverk i dess huvuddrag. I denna del ingår studium av grunderna inom förvaltningsprocessrätten.

Inom EU-rätten ligger tyngdpunkten på regelsystemet kring den gemensamma marknaden vad gäller den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Normgivningsförfarandet på EU-nivå behandlas med fokus på de normgivande organens befogenheter. Vidare studeras samspelet mellan EU-rätt och svensk nationell rätt genom t.ex. EU-rättens företräde, direkta effekt och förhandsavgöranden.

Förutom genom den materiella EU-rätten, övas EU-rätten genom en biblioteksövning, vari sker inhämtande av EU-rättsligt material såsom förordningar, direktiv, rättsfall och övriga publikationer, via databaser. I övningen tränas också på hur referenser till rättskällor och annat rättsligt material görs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, biblioteksövning och grupparbete. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

  • individuell skriftlig tentamen, betygskala UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala UG
  • aktivt deltagande i bilioteksövning, betygsskala UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
1700 Seminarium EU-rätt 1 hp U, G
1600 Seminarium 9 0.5 hp U, G
1200 Seminarium 7 0.5 hp U, G
1000 Seminarium 5 0.5 hp U, G
0800 Seminarium 3 0.5 hp U, G
0600 Seminarium 1 0.5 hp U, G
0300 EU-rättens källmaterial 0.5 hp U, G
0100 Tentamen 8 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under fliken "Övriga dokument" ca 8 veckor före kursstart.

Kompletterande litteratur

Övrigt

Förslag på referenslitteratur (finns på biblioteket):

Craig / de Búrca, EU Law, Oxford University Press

Chalmers / Davies / Monti, European Union Law, Cambridge University Press

Bohlin, A., Kommunalrättens grunder

Stattin, D., Kommunal aktiebolagsrätt, Norstedts Juridik (Wolters Kluwer), senaste uppl

Warnling-Nerep, H./Nerep, E., Marknad och myndighet, Norstedts Juridik (Wolters Kluwer), senaste uppl.

Strömberg, H./Lundell, B., Allmän förvaltningsrätt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.