Handelsrätt, 10 hp

Commercial and Trade Law, 10 ECTS Credits, 10 credits

747G84

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Åsa Åslund
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2016) 201651-201707 Svenska Linköping O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 1 (HT 2016) 201651-201707 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att samhällskunskap, matematik och språk som gäller för internationella civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa översiktlig kunskap om och förståelse av den svenska nationella rättens struktur och systematik
  • visa översiktlig kunskap om och förståelse av EU-rättens uppbyggnad och påverkan på den svenska rätten
  • visa grundläggande kunskap om och förståelse vad gäller centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten
  • uppvisa grundläggande färdighet i lagtolkning och rättsfallsanalys
  • identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civilrättsliga och framförallt förmögenhetsrättsliga frågeställningar
  • analysera och kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpning av relevanta regler avseende handelsrätt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller,förutom rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas, ett grundläggande studium i svensk civilrätt inom rättsområdena; avtalsrätt, köprätt, kredit-och fordringsrätt, exekutionsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt samt associationsrätt. Vidare en allmän överblick över EU-rättens grunder och den gemensamma marknaden och dessa reglers påverkan på den svenska rätten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker dels genom deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom en skriftlig och enskild tentamen. Inlämningsuppgifter i grupp kan förekomma. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.