Handelsrätt, 10 hp

Commercial and Trade Law, 10 credits

747G84

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kalle Ahlqvist

Kursansvarig

Kalle Ahlqvist

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 1 (HT 2024) 202451-202507 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 1 (HT 2024) 202451-202507 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 1 (HT 2024) 202451-202507 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2024) 202451-202507 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa översiktlig kunskap om och förståelse av den svenska nationella rättens struktur och systematik
  • visa översiktlig kunskap om och förståelse av EU-rättens uppbyggnad och påverkan på den svenska rätten
  • visa grundläggande kunskap om och förståelse vad gäller centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten
  • uppvisa grundläggande färdighet i lagtolkning och rättsfallsanalys
  • identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civilrättsliga och framförallt förmögenhetsrättsliga frågeställningar
  • analysera och kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpning av relevanta regler avseende handelsrätt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller,förutom rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas, ett grundläggande studium i svensk civilrätt inom rättsområdena; avtalsrätt, köprätt, kredit-och fordringsrätt, exekutionsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt samt associationsrätt. Vidare en allmän överblick över EU-rättens grunder och den gemensamma marknaden och dessa reglers påverkan på den svenska rätten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker dels genom deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom en skriftlig och enskild tentamen. Inlämningsuppgifter i grupp kan förekomma. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Tentamen 8.5 hp U, G, VG
DEL3 Seminarie 3 0.5 hp U, G
DEL2 Seminarie 2 0.5 hp U, G
DEL1 Seminarie 1 0.5 hp U, G

Böcker

Kurslitteraturen finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.