Intellectual Property Rights, 4 hp

Intellectual Property Rights, 4 credits

747G85

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Johannes Lerm

Kursansvarig

Johannes Lerm

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202313-202322 1 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202313-202322 1 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
 • Godkänd Handelsrättslig översiktskurs, 10 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för begreppet immaterialrätt, varmed olika former av resultatet av intellektuellt skapande avses
 • redogöra för vad som krävs för att lagligt skyddad ensamrätt skall uppnås/föreligga
 • diskutera immaterialrättsliga reglers roll i en marknadsekonomi
 • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna rättsområdena

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på immateriella rättigheter. De juridiska frågorna kring patent, varumärken, design och upphovsrätt diskuteras, liksom frågor om de olika möjligheterna att skydda datorns mjuk- och hårdvara. Frågor som gäller kommersialiseringen av immateriella rättigheter i hela licensavtal, affärshemligheter och marknadsföringslagstiftningen ingår också i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC

För godkänt betyg på hela kursen krävs minst E på samtliga delar. Betyget på den individuella skriftliga tentamen bestämmer slutbetyget.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN2 Skriftlig examination 3.5 hp EC
UPG1 Seminarie, skriftlig redovisning 0.5 hp EC

Böcker

See the course literature under Additional documents

 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.