Associationsrätt, grundkurs, 7.5 hp

Corporate Law, basic course, 7.5 credits

747G57

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Herbert Jacobson

Kursansvarig

Herbert Jacobson

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Eftermiddagstid) VT 2021 202104-202118 Svenska Linköping

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
 • Godkänd Handelsrättslig översiktskurs 10 hp samt godkänd externredovisning om lägst 7 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för de svenska associationsformer som finns och skillnaderna dem emellan
 • redogöra för bildande av associationer och deras rättssubjektivitet
 • redogöra för de lagstadgade behörigheter som följer med organ och funktioner i en association, behörighets- och befogenhetsgränserna samt de skadeståndsrättsliga sanktionerna vid överträdelser av dessa
 • diskutera de associationsrättsliga kontrollsystemen
 • redogöra för associationers kapitalanskaffning och skyddet för det egna kapital samt dess sammansättning
 • identifiera och analysera skilda associationsformers för- och nackdelar ur olika perspektiv

Kursinnehåll

I denna kurs behandlas företagande som association ur ett rättsligt perspektiv. Associationsrätten reglerar företagets formella struktur genom föreskrifter om beslutsformer, makt- och ansvarsfördelning, hur företagets förmögenhet får disponeras och om insyn för olika intressentgrupper.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygskala: UV

För slutbetyget Godkänt krävs godkänt resultat på den skriftliga tentamen.

För slutbetyget Väl godkänt krävs väl godkänt resultat på den skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FRI2 Frivilliga inlämningsuppgifter 0 hp D
FRI1 Frivilliga inlämningsuppgifter 0 hp D
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Lagbok från 2018. Den rekommenderade lagboken är ett år gammal, men 2019 års lagbok kommer inte ut i tid till kursens början. Lagboken måste alltså kompletteras med lagtext som blivit gällande rätt under tiden från januari 2018 till maj 2019. Nedan anges några hemsidor där lagtext offentliggörs.                      

Aktuell lagtext. (Tips! Gå till www.riksdagen.se och klicka på  ”Lagar”, så hittar Du senaste versionen av alla gällande lagar.. Lagtexter finns även på www.lagrummet.se En intressant sida finner Du på www.lagen.nu. Observera att den sistnämnda sidan är ett privat alternativ så det är svårt att avgöra hur aktuell informationen är.

 

 

 

 • Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång
 • Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

Carl Hemström, Stiftelsernas rättsliga ställning

Senaste upplagan

Carl Hemström, Magdalena Giertz, Föreningar om ekonomiska och idella föreningar samt något om stiftelser

Senaste upplagan

Rolf Dotevall, Samarbete i bolag

Senaste upplagan

Torsten Sandström, Svensk aktiebolagsrätt

Senaste upplagan

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.