Vetenskapsteori och Psykoterapiforskning, 7 hp

Theory of Science and Psychotherapy Research, 7 credits

748A30

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Kursansvarig

Fredrik Falkenström

Studierektor eller motsvarande

Carolina Lundqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YPP Psykoterapeutprogrammet - inriktning Relationell- och interpersonell psykoterapi 4 (HT 2021) 202134-202148 Svenska Linköping O
F7YPP Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi 4 (HT 2021) 202134-202148 Svenska Linköping O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Psykoterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för psykoterapiforskningens övergripande målsättningar och vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
 • redogöra för vanliga forskningsdesigner och metoder som används inom psykoterapiforskning
 • värdera olika forskningsmetoder som används i psykoterapiforskning utifrån målsättning och vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
 • kritiskt granska kvantitativa psykoterapistudier med avseende på intern, extern och statistisk validitet samt föreslå förbättringar
 • kritiskt granska kvalitativa psykoterapistudier med avseende på trovärdighet, tillförlitlighet och användbarhet samt föreslå förbättringar
 • tillämpa kunskaper i kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik för att kunna designa kliniskt relevanta psykoterapistudier med hög trovärdighet och tillförlitlighet
 • redogöra för etiska riktlinjer vid psykoterapiforskning samt identifiera etiska dilemman som kan uppstå och förekomma i psykoterapiforskning
 • uppvisa förmåga till forskningsetisk reflektion och att göra etiska avvägningar
 • tillämpa kunskaper från psykoterapiforskning för att identifiera möjligheter till utvärdering och utveckling av egen klinisk verksamhet

 

Kursinnehåll

I kursen behandlas

 • olika kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv av betydelse för forskning inom psykoterapi
 • olika perspektiv rörande evidensbaserad behandlingssyn och empiriskt validerad behandling
 • fördjupad forsknings- och undersökningsmetodik för studie av utfall och processer i psykoterapi
 • kvalitetsbedömning av kvantitativ och kvalitativ forskning
 • etik i kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen baseras på studenternas aktiva deltagande i föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:  

 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: U, G, VG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: U, G  

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 6 hp U, G, VG
OBL1 Obligatorisk 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.