Uppsats, 15 hp

Master thesis, 15 credits

748A31

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gerhard Andersson

Kursansvarig

Gerhard Andersson

Studierektor eller motsvarande

Carolina Lundqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPP Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi 6 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla O
F7YPP Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi 6 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Psykoterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

• Avlagd psykologexamen (1982 års studieordning eller senare bestämmelser)

eller

Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri

eller

Socionomutbildning, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)

eller

motsvarande akademisk examen 180hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15hp, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)

Alla sökande ska även:

 • Ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter efter det datum samtliga ovannämnda krav har uppfyllts. Arbetslivserfarenheten ska tydligt styrkas med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren där det framgår att den sökande haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter.
 • Ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut med minst 25 timmar individuellt eller motsvarande (antingen inom ramen för ovannämnda utbildningar eller på annat sätt).
 • Ha godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet för grundnivå.
 • Ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsgruppgifter under hela utbildningstiden. Pågående anställning med dessa arbetsuppgifter skall styrkas av arbetsgivare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom psykoterapeutiskt arbete samt utifrån detta planera och genomföra en vetenskaplig undersökning
 • söka tidigare forskning och teoretisk litteratur av relevans för psykoterapeutiskt arbete samt på ett självständigt och fördjupat sätt diskutera och värdera detta material i relation till det aktuella forskningsproblemet
 • självständigt välja och tillämpa adekvata vetenskapliga metoder för insamling och analys av ett empiriskt material
 • självständigt tillämpa relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för att på ett fördjupat och kritiskt sätt analysera och diskutera det egna empiriska materialet
 • diskutera den egna undersökningen i relation till forskningsetiska principer
 • självständigt rapportera den egna undersökningen i ett skrivet arbete som uppfyller vetenskapliga krav på språk och formalia
 • kritiskt granska ett annat självständigt arbete samt försvara det egna

Kursinnehåll

I kursen behandlas och fördjupas ämnesteoretiska och metodologiska kunskaper inom psykoterapiområdet. I kursen ingår att under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som ska bidra till kunskapsutvecklingen inom psykoterapi och försvaras och diskuteras vid ett seminarium. I kursen ingår också opponentskap samt aktivt deltagande vid framläggningar. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning och uppsatsseminarier. Uppsatsen skrivs enskilt eller i par. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom: 

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: UV
 • individuell opponering, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på det individuella skriftliga självständiga arbetet.  

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats, självständigt arbete 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.