Generella perspektiv på Psykoterapi som behandlingsmetod för psykisk ohälsa i klinisk praktik, 15 hp

General Perspectives on Psychotherapy as a Treatment for Mental Illness in Clinical Practice, 15 credits

748A39

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Maria Jannert

Kursansvarig

Maria Jannert, Erika Viklund

Studierektor eller motsvarande

Carolina Lundqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPP Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi (Psykodynamisk relationell terapi) 1 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla O
F7YPP Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi (Kognitiv beteendeterapi) 1 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Psykoterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

 • Avlagd psykologexamen (1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
  eller
  Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  eller
  Socionomutbildning, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)
  eller
  motsvarande akademisk examen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)

Alla sökande ska även:

 • Ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter efter det datum samtliga ovannämnda krav har uppfyllts. Arbetslivserfarenheten ska tydligt styrkas med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren där det framgår att den sökande haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter.
 • Ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut med minst 25 timmar individuellt eller motsvarande (antingen inom ramen för ovannämnda utbildningar eller på annat sätt).
 • Ha godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet för grundnivå.
 • Ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsgruppgifter under hela utbildningstiden. Pågående anställning med dessa arbetsuppgifter skall styrkas av arbetsgivare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • kritiskt granska psykoterapiområdets vetenskapliga grund
 • på fördjupad nivå redogöra för och kritiskt analysera innehållet i vetenskapliga texter
 • redogöra för psykiatrisk och psykologisk diagnostik och reflektera kritiskt över dessas användning och betydelse för psykoterapin
 • redogöra för och självständigt identifiera relevanta samhälls- och familjeförhållanden samt livsomständigheter som påverkar individer och grupper och är relevanta för psykoterapeuters yrkesutövning
 • relatera kunskaper inom modern utvecklings- kognitions- och emotionspsykologi till det kliniska psykoterapiområdet
 • identifiera och redogöra för de lagar, författningar och förordningar som är relevanta för arbete som psykoterapeut
 • identifiera och förklara relevanta etiska riktlinjer för psykoterapeuter, samt kritiskt resonera om olika etiska dilemman som är förknippade med praktisk klinisk psykoterapiutövning
 • tillämpa generiska terapeutfärdigheter och ett professionellt förhållningssätt i bemötandet av klienter och närstående
 • identifiera och redogöra för informationsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultatet

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika psykoterapiformer med särskilt fokus på teoriövergripande aspekter. Psykoterapiområdets vetenskapsteoretiska grund behandlas. Vidare studeras och tillämpas psykologisk och psykiatrisk diagnostik, samt dess koppling till terapibehov och behandlingsuppläggning. Individuella och kontextuella faktorers inverkan på den psykiska hälsan är också föremål för studierna. Etiska och juridiska frågeställningar kopplat till psykoterapiutövning är ytterligare generella aspekter som studeras i kursen. Teoretisk orientering och praktisk träning sker rörande generella psykoterapeutfärdigheter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, basgrupper, metodstugor och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom: 

 • aktivt deltagande i basgruppsarbete, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och metodstugor, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell hemtentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den VG-grundande examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
T1BA Basgrupp 5 hp U, G
T1KE Klinisk examination 5 hp U, G
T1SE Skriftlig examination 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.