Teori och behandlingsmetod inriktad mot Relationell Psykodynamisk Psykoterapi, 26 hp

Psychodynamic Relational Psychotherapy and Practice, 26 credits

748A51

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erika Viklund

Kursansvarig

Erika Viklund

Studierektor eller motsvarande

Carolina Lundqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YPP Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi (Psykodynamisk relationell terapi) 2 (HT 2022) 202234-202423 Svenska Linköping

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Psykoterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

 • Avlagd psykologexamen (1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
  eller
  Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  eller
  Socionomutbildning, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)
  eller
  motsvarande akademisk examen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)

Alla sökande ska även:

 • Ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter efter det datum samtliga ovannämnda krav har uppfyllts. Arbetslivserfarenheten ska tydligt styrkas med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren där det framgår att den sökande haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter.
 • Ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut med minst 25 timmar individuellt eller motsvarande (antingen inom ramen för ovannämnda utbildningar eller på annat sätt).
 • Ha godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet för grundnivå.
 • Ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsgruppgifter under hela utbildningstiden. Pågående anställning med dessa arbetsuppgifter skall styrkas av arbetsgivare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för psykodynamiska och relationella teorier och deras historiska och empiriska bakgrund
 • tillämpa diagnostiska system och på ett professionellt, etiskt och reflekterande sätt kunna utföra bedömningar och konceptualisering i enlighet med psykodynamiska och relationella modeller
 • redogöra för hur behandlingsrelationen används i terapeutiskt syfte i relationell psykodynamisk terapi
 • utifrån det aktuella forskningsläget tillämpa diagnosspecifika och generella teorier, begrepp, modeller och metoder från det psykodynamiska och relationella fältet vid behandling av psykisk och somatisk ohälsa och sjukdom
 • beskriva och analysera hur begrepp, teorier, metoder och behandlingsprinciper från olika delar av det psykodynamiska och relationella fältet är förenliga med, respektive skiljer sig från varandra
 • tillämpa begrepp, modeller och principer från det psykodynamiska relationella fältet på specifika fall och vid olika former av tillstånd
 • relatera psykodynamisk relationell terapi till biologiska mekanismer och farmakologisk behandling
 • praktiskt hantera och kliniskt tillämpa relevanta forsknings- och utvärderingsinstrument
 • beskriva och värdera frågan om manualisering av behandlingar inom det psykodynamiska relationella fältet
 • redogöra för olika format och sätt att administrera psykodynamisk relationell terapi
 • diskutera och analysera hur relationell psykodynamisk psykoterapi kan anpassas efter olika målgrupper och individers förutsättningar, behov och livsomständigheter
 • identifiera och redogöra för kunskapsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande relationell psykodynamisk terapi

Kursinnehåll

I kursen behandlas perspektiv sprungna ur den psykodynamiska psykoterapitraditionen med specifik inriktning på relationell psykoterapi. Under kursen fokuseras dels de teoretiska modeller och perspektiv som ligger till grund för för relationell psykodynamisk psykoterapi, dels den forskning som ligger till grund för den kliniska tillämpningen. Särskild vikt läggs vid att öva deltagarnas förmåga att uppmärksamma och reflektera kring processer och innehåll i terapisessioner och att koppla kliniskt material till relevant teori.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier och workshops. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i basgruppsarbete, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig examination, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga examinationer, betygsskala: UV

För slutbetyget Godkänd krävs minst betyget Godkänd på samtliga examinerande moment. För slutbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på en majoritet av de VG-grundande examinationerna.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.  
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
T2BA Basgrupp 2 hp U, G
T2KL Kliniska seminarier 1 hp U, G
T2E1 T2 - Examination 1 2 hp U, G, VG
T2E2 T2 - Examination 2 3 hp U, G, VG
T3BA Basgrupp 2 hp U, G
T3KL Kliniska seminarier 1 hp U, G
T3E1 T2 - Examination 1 2 hp U, G, VG
T3E2 T3 - Examination 2 3 hp U, G, VG
T4BA Basgrupp 1 hp U, G
T4EX T4 - Examination 2 hp U, G, VG
T5BA Basgrupp 2 hp U, G
T5EX T5 - Examination 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.