Handlett klientarbete och professionell självkännedom avseende Kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, 27 hp

Supervised Cognitive Behaviour Therapy Practice, 27 credits

748A54

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Maria Jannert

Kursansvarig

Maria Jannert

Studierektor eller motsvarande

Carolina Lundqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPP Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi (Kognitiv beteendeterapi) 2 (HT 2024) 202434-202623 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Psykoterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

 • Avlagd psykologexamen (1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
  eller
  Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  eller
  Socionomutbildning, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)
  eller
  motsvarande akademisk examen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)

Alla sökande ska även:

 • Ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter efter det datum samtliga ovannämnda krav har uppfyllts. Arbetslivserfarenheten ska tydligt styrkas med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren där det framgår att den sökande haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter.
 • Ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut med minst 25 timmar individuellt eller motsvarande (antingen inom ramen för ovannämnda utbildningar eller på annat sätt).
 • Ha godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet för grundnivå.
 • Ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsgruppgifter under hela utbildningstiden. Pågående anställning med dessa arbetsuppgifter skall styrkas av arbetsgivare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt och på en avancerad nivå kunna:

 • tillämpa ett empatisk och professionellt bemötande i det psykoterapeutiska arbetet gentemot patienter och deras närstående
 • etablera och vidmakthålla en god arbetsallians med patienter av skilda slag
 • genomföra och dokumentera en inledande kartläggning av patientens besvär på ett sätt som visar förmåga att involvera patienten och att beakta både diagnostiska och psykoterapeutiska aspekter i bedömningen
 • presentera behandlingsrational för patienten på ett pedagogiskt och individanpassat sätt
 • med utgångspunkt i en teoretiskt grundad analys av problematiken välja lämpliga, företrädesvis evidensbaserade KBT-metoder och tillämpa dem i ett professionellt, flexibelt och patientanpassat behandlingsarbete
 • i det psykoterapeutiska arbetet utforma hemuppgifter och ge återkoppling på dessa till patienter
 • avsluta terapier samt muntligt kunna presentera och diskutera behandlingsresultat med berörda parter och skriftligt kunna dokumentera detta
 • muntligt och skriftligt beskriva och analysera eget psykoterapeutiskt arbete samt det egna terapeutbeteendet och hur det påverkar behandlingsprocessen
 • tillämpa relevanta lagar, författningar, förordningar och etiska principer i sitt kliniska arbete
 • integrera teoretisk kunskap, kliniska färdigheter och kännedom om egna förutsättningar och förmågor till fungerande, patientanpassad kognitiv beteendeterapi
 • utifrån enskilda patienters behov och förutsättningar kunna samverka med andra vårdgivare och yrkesgrupper
 • fortlöpande utveckla självkännedom och psykoterapeutisk kompetens

Kursinnehåll

Kursen är en praktisk klinisk kurs som integrerar och tillämpar psykoterapeutiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i patientarbete under handledning. I kursen ingår att bedriva kognitiv beteendeterapi med minst fyra patientärenden med olika typer av problematik. I kursen behandlas också professionell självkännedom kopplat till den egna terapeututvecklingen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av klinisk handledning i grupp samt reflekterande moment kopplade till professionell självkännedom. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras varje termin genom:

 • klinisk handledning och individuellt patientarbete, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i reflekterande moment kopplade till professionell självkännedom, betygsskala: UG

För godkänt för slutbetyg krävs godkänt på samtliga examinerande moment.

Om en studerande blir underkänd vid första tillfället ges endast ytterligare en möjlighet att fullgöra detta moment. Det nya tillfället kan normalt påbörjas tidigast terminen efter den termin den studerande blev underkänd. I förekommande fall kan studenten erbjudas olika former av stödåtgärder eller åläggas vissa kompletteringsuppgifter.

Observera att en studerande kan underkännas när som helst under pågående termin om den studerande uppvisar så allvarliga brister kunskaper, färdigheter eller förhållningsätt att patientsäkerheten riskeras. Om det handledda patientarbetet avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas innan studenten får påbörja ett nytt försök.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
T2HA T2 - Handledning, termin 2 6 hp U, G
T2PS T2 - Professionell självkännedom 1 hp U, G
T3HA T3 - Handledning, termin 3 6 hp U, G
T3PS T3 - Professionell självkännedom 1 hp U, G
T4HA T4 - Handledning, termin 4 4 hp U, G
T4PS T4 - Professionell självkännedom 1 hp U, G
T5HA T5 - Handledning, termin 5 6 hp U, G
T5PS T5 - Professionell självkännedom 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.