Psykoterapi 1, 45 hp

Psychotherapy 1, 45 credits

748A44

Kursen är nedlagd. Ersätts av 748A55.

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Sinclair, Peter Molander

Kursansvarig

Mikael Sinclair, Peter Molander

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Kontaktinformation

Linda Alm, administratör

Pernilla Ahrén, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) HT 2021 202134-202323 Svenska Linköping

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Examen på högskolenivå om lägst 180 hp inklusive uppsats på fördjupningsnivå
 • Minst 2 års yrkesverksamhet på minst 50 % med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Dessa skall tydligt styrkas med intyg från arbetsgivare.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • tillämpa förvärvad kompetens i informationssökning samt kommunikation via nätet
 • beskriva individens psykologiska utveckling i ett livsperspektiv
 • förklara hur psykisk hälsa och ohälsa kan hänföras till individens utveckling, kön, genus, biologiska/hereditära faktorer, psykologiska faktorer, och centrala livshändelser, samt andra levnadsomständigheter
 • redogöra för olika teoretiska modeller gällande bedömning av psykisk funktionsnivå och olika bedömnings-/diagnossystem
 • redogöra för beteende- och kognitivt inriktade samt relationellt psykodynamiska synsätt på psykoterapi
 • redogöra för kunskaps- och vetenskapsteoretiska frågeställningar med relevans för psykoterapi och psykoterapiforskning
 • redogöra för etiska frågor rörande behandlingsinsatser samt kunna regler och lagstiftning avseende behandlingsansvar, journalföring och sekretess
 • planera och genomföra ett mindre fördjupningsarbete med fokus på en psykoterapeutisk skolbildning med utgångspunkt från ett fiktivt eller ett eget patientarbete

Kursinnehåll

Kursen består av sex delkurser fördelade på fyra terminer. Kursen introducerar psykoterapi som vetenskapligt område och innehåller såväl grundläggande som mer fördjupande delkurser i dominerande psykoterapiinriktningar. Kursen avslutas med ett fördjupningsarbete där dessa psykoterapiinriktningar används för att beskriva ett behandlingsförslag för ett patientarbete.

Introduktion, 3hp 
I delkursen introduceras studentaktiv pedagogik, särskilt problembaserat lärande (PBL). Vidare studeras aktuella möjligheter att arbeta via biblioteket och via nätet samt att söka, finna, och värdera vetenskaplig litteratur.  

Forskning och utvärdering i psykoterapi, 4hp
I delkursen behandlas aktuell psykoterapiforskning. Etiska och vetenskapsteoretiska, samt forskningsmetodologiska frågeställningar berörs inom kursen.  

Människans biopsykosociala utveckling i ett livs- och hälsoperspektiv, 5hp  
I delkursen behandlas individens psykologiska och biologiska utveckling samt teorier eller perspektiv kopplade till denna. Vidare studeras frågor om hälsa och ohälsa och hur dessa fenomen kan vara kopplade till individens utveckling och livsbetingelser.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT),12hp  
I delkursen behandlas perspektivets teoretiska grunder. Fallkonceptualisering och beteendeanalys samt bedömnings- och utvärderingsinstrument studeras. Vidare studeras manualbaserade former av behandling, samt sätt att individanpassa psykoterapi. 

Relationell psykodynamisk psykoterapi, 12hp  
I delkursen behandlas perspektivets teoretiska grunder. Fallkonceptualisering och psykodynamisk bedömning samt utvärderings- och bedömningsinstrument studeras. Behandlingsrelationens betydelse för psykoterapiprocessen och behandlingsutfallet  ägnas särskild betydelse. Vidare studeras manualbaserade former av behandling, samt sätt att individanpassa psykoterapi.

Behandlingsmodeller och behandlingsprinciper, 5hp
Denna delkurs innebär att kunskaper inom relationell psykodynamisk psykoterapi, alternativt kognitiv beteendeterapi, fördjupas genom arbete i seminarieform med flertalet fiktiva fall. Innehållet innebär fördjupning av kunskap relaterat till bedömnings- och behandlingsmodeller samt juridiska och etiska aspekter av psykoterapi.

Individuellt fördjupningsarbete, 4hp  
I delkursen ingår ett mindre fördjupningsarbete. Detta baseras på ett eget eller fiktivt patientarbete. Arbetet baseras på en ingående psykoterapiinriktning och innefattar behandlingsupplägg, planering, genomförande, utvärdering (terapi- och självutvärdering).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops samt basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Introduktion, 3hp

 • aktivt deltagande i basgruppsarbetet, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

Forskning och utvärdering i psykoterapi, 4hp

 • aktivt deltagande i basgruppsarbetet, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

Människans biopsykosociala utveckling i ett livs- och hälsoperspektiv, 5 hp

 • aktivt deltagande i basgruppsarbetet, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

Kognitiv Beteendeterapi (KBT),12hp 

 • aktivt deltagande i basgruppsarbetet, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

Relationell psykodynamisk psykoterapi, 12hp

 • aktivt deltagande i basgruppsarbetet, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

Behandlingsmodeller och behandlingsprinciper (fortsättning), 5hp 

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

Individuellt fördjupningsarbete, 4hp

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga examinerande moment. För slutbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på minst 75% av de VG-grundande examinerande momenten.  

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
T2K1 Kognitiv beteendeterapi Examination 1 3 hp U, G
T2K2 Kognitiv beteendeterapi Examination 2 8 hp U, G, VG
T2KB Kognitiv beteendeterapi Basgrupp 1 hp U, G
T3R1 Relationell och interpersonell psykoterapi Examination 1 4 hp U, G
T3R2 Relationell och interpersonell psykoterapi Examination 2 7 hp U, G, VG
T3RB Relationell och interpersonell psykoterapi Basgrupp 1 hp U, G
T1BG T1 - Basgrupp 1 hp U, G
T1SW T1 - Seminarier och workshops 1 hp U, G
T1IT T1 - Introduktion, Examination 2 hp U, G
T1MU T1 - Människans biopsykosociala utveckling i ett livs- och hälsoperspektiv, Examination 4.5 hp U, G, VG
T4BS T4 - Behandlingsmodeller och behandlingsprinciper, Seminarier och workshops 1 hp U, G
T4BE T4 - Behandlingsmodeller och behandlingsprinciper, Examination 4 hp U, G, VG
T4IE T4 - Individuell skriftlig Examination 4 hp U, G, VG
T1FU T1 - Forsknings och utvärdering i Psykoterapi, Examination 3.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.