Historia 4, avancerad kurs, 30 hp

History 4, advanced course, 30 credits

751A18

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

David Ludvigsson, Maria Björkman

Kursansvarig

David Ludvigsson

Studierektor eller motsvarande

Maria Björkman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Historia 1, grundkurs 30 hp
 • Godkänd Historia 2, fortsättningskurs 30 hp
 • Historia 3, fördjupningskurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra och kritiskt granska historievetenskapens roll i samhället
 • redogöra för några centrala teoretiska skolbildningar som influerar eller används inom historievetenskapens forskning
 • självständigt både muntligt och skriftligt diskutera hur olika teorier och metoder har använts och kan användas i historievetenskapliga undersökningar
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och behov av ytterligare forskning inom ämnet
 • redogöra för det valda forskningsområdet
 • analysera och kristiskt granska redan utförda historievetenskapliga undersökningar utifrån relevanta historievetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • redogöra för ett specifikt forskningsfälts framväxt, huvudsakliga empiriska och teoretiska debatter, resultat samt aktuellt läge
 • genomföra en självständig historievetenskaplig undersökning
 • söka litteratur och redogöra för forskningsläget inom ett valt område
 • avgränsa, motivera och formulera ett syfte och relevanta forskningsfrågor för en historievetenskaplig undersökning
 • vetenskapligt redogöra för valt källmaterial, metod och teori i relation till ett formulerat historievetenskapligt syfte och frågeställning
 • använda, tolka och systematiskt analysera källor och vetenskaplig litteratur
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta historievetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • skriftligen korrekt redovisa en undersökning
 • försvara ett eget självständigt arbete, kritiskt granska och diskutera andras arbeten.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig sådana teoretiska insikter och metodiska färdigheter att de självständigt skall kunna planera, genomföra och bedöma en historievetenskaplig undersökning på avancerad nivå. Kursen består av tre delkurser.

Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
De studerande ska förvärva avancerade insikter om historisk teori och metod, liksom om aktuella vetenskapsteoretiska problem i allmänhet. I delkursen ingår en orientering om historieämnets aktuella forskningsläge och olika inriktningar internationellt och nationellt.

Avancerad historievetenskaplig fördjupning, 7,5 hp
De studerande ska förvärva avancerade kunskaper om ett specifikt forskningsfält, det kan till exempel röra sig om en regions eller en kronologisk periods historia, alternativt en särskild historievetenskaplig tematik eller inriktning.

Historievetenskapligt arbete, 15 hp
Det vetenskapliga arbetet kan antingen utformas så att det innebär en fördjupning av vissa partier av uppsatsen på grundläggande nivå eller inriktas på en problematisering av litteratur kring ett problemområde. Det vetenskapliga arbetet presenteras i uppsatsform. Uppsatsarbetet kan också utformas som en förstudie till ett kommande avhandlingsarbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier utgör väsentliga delar av undervisningen. Ett aktivt deltagande i de obligatoriska inslagen i arbetsformerna är en del av examinationen. Självständigt arbete, enskilt eller i grupp, ingår. Uppsatsarbetet, som har en historieteoretisk profil, sker i nära kontakt mellan student och handledare. Kursen inkluderar eget kunskapssökande via exempelvis befintlig historievetenskaplig litteratur och/eller arkiv (eller motsvarande). Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras på flera olika sätt. Skriftlig liksom enskild muntlig examination och kollektiva diskussionsseminarier tillämpas. Uppsatsen examineras i seminarieform, i vilken utöver försvarandet av eget uppsatsarbetet också ingår att genomföra en muntlig opposition. För seminarieverksamheten gäller aktivt deltagande. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VETE Vetenskapligt arbete 15 hp U, G, VG
TEOR Teori och metod 7.5 hp U, G, VG
FÖRK Fördjupning 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.