Historia 4, avancerad kurs, 30 hp

History 4, advanced course, 30 credits

751A18

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Maria Björkman, Anna Friberg

Kursansvarig

Anna Friberg

Studierektor eller motsvarande

Maria Björkman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Historia, grundkurs 30 hp
 • Godkänd Historia, fortsättningskurs 30 hp
 • Historia, fördjupningskurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska historievetenskapens roll i samhället
 •  redogöra för några centrala teoretiska skolbildningar som influerar eller används inom historievetenskaplig forskning
 •  självständigt både muntligt och skriftligt diskutera, i dialog med olika grupper, hur olika teorier och metoder har använts och kan användas i historievetenskapliga undersökningar
 • identifiera behov av ytterligare kunskap och behov av ytterligare forskning inom ämnet
 • redogöra för ett specifikt forskningsfälts framväxt, huvudsakliga empiriska och teoretiska debatter, resultat samt aktuellt läge
 • avgränsa, motivera och formulera ett syfte och relevanta forskningsfrågor för en historievetenskaplig undersökning
 • vetenskapligt redogöra för valt källmaterial, metod och teori i relation till ett formulerat historievetenskapligt syfte och frågeställning
 • använda, tolka och systematiskt analysera källor och vetenskaplig litteratur utifrån relevanta historievetenskapliga, samhälleliga, ekologiska och etiska aspekter
 • skriftligen presentera ett eget självständigt arbete med akademiskt korrekt språk samt muntligen försvara och kritiskt granska och diskutera andras arbeten

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser.

 • Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

I delkursen behandlas historisk teori och metod på en fördjupad nivå, liksom aktuella vetenskapsteoretiska problem i allmänhet. I delkursen ingår en orientering om historieämnets aktuella forskningsläge och olika inriktningar internationellt och nationellt. Frågor om hållbarhet, genus och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete behandlas. Deltagande i forskningsseminariet vid Historiska studier ingår.

 • Avancerad historievetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

I kursen presenteras olika valbara forskningsfält för fördjupade studier. Det kan till exempel röra sig om en regions eller en kronologisk periods historia, alternativt en särskild historievetenskaplig tematik eller inriktning. Historievetenskaplig litteratur läses, analyseras och diskuteras.

 • Historievetenskapligt arbete, 15 hp

I delkursen genomförs en vetenskaplig studie. I kursen behandlas avgränsning och formulering av ett forskningsproblem, samt behandling av källmaterial, metod och teori i relation till forskningsproblemet. I kursen behandlas vidare muntlig och skriftlig presentation. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför det självständiga arbetet. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Examination

Kursen examineras genom:

Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

Avancerad historievetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

 • individuell muntlig examination, betygsskala: UV

Historievetenskapligt arbete, 15 hp:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt självständigt arbete, betygsskala: UV


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på Historievetenskapligt arbete.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VETE Vetenskapligt arbete 15 hp U, G, VG
TEOR Teori och metod 7.5 hp U, G, VG
FÖRK Fördjupning 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.