Historia 2, fortsättningskurs, 30 hp

History 2, continuation course, 30 credits

751G02

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

David Ludvigsson

Kursansvarig

Maria Björkman

Studierektor eller motsvarande

David Ludvigsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Svenska Linköping

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Historia 1, grundkurs, 30 hp med minst 21 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupande nivå kunna

  • använda kunskaper i historiska problemområden, historieämnets metod, samt historiegrafi,
  • visa färdighet i problemformulering och insamlandet, värderandet och bearbetandet av källmaterial i en framställning som beaktar elementära historievetenskapliga krav, vilket sker i form av uppsats,
  • analysera historievetenskapliga arbeten,
  • genomföra informationssökning i arkiv, bibliotek, databaser och via Internet,
  • värdera källmaterial samt visa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar

Historisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper av endera en epoks, en regions eller en tematiks historia, genom en läskurs. Kursen genomförs genom att studenten självständigt studerar historievetenskaplig litteratur, vilken fastställes av den studerande och lärare i samråd. 

Metodkurs, 6 hp
Kursen omfattar föreläsningar och seminarier vilka syftar till att ge den studerande kunskaper om olika materialtyper och arbetssätt inför kommande uppsatskurs.

Uppsats, 9 hp
Kursen syftar till att den studerande skall författa en vetenskaplig uppsats. Vidare skall den studerande genomföra en opposition mot en annan inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i övriga uppsatsseminarier under kursen.

Globalisering i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge den studerande ett globalt historiskt perspektiv. Kursen är uppdelad i två moment. En översikt inleder, uppbyggd kring föreläsningar och litteraturstudier, härefter studerar studenten ett historiskt tema eller ett utvecklingsskede. Momentet består av en tillämpningsövning på grundval av historiskt stoff hämtat från endera Asiens, Afrikas. Australiens eller Latinamerikas historia.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, självständig inläsning/bearbetning/reflektion kring litteratur är liksom författandet av en egen uppsats, under lärarledd handledning, kursens huvudsakliga arbetsformer. Kursens arbetsformer förutsätter att den enskilda studenten söker egen empirisk kunskap via arkiv (eller motsvarande).

Examination

Kursen examineras på flera olika sätt. Skrifliga examinationer, i form av en hemtentamen, tillämpas liksom enskild muntlig examination. Uppsatsen examineras i seminarieform, i vilken utöver försvarandet av eget uppsatsarbete också ingår att genomföra en muntlig opposition. För seminarieverksamheten gäller aktiv obligatorisk närvaro.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsatskurs 9 hp U, G, VG
METK Metodkurs 6 hp U, G, VG
GLOB Globalisering 7.5 hp U, G, VG
FÖRK Fördjupningskurs 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.