Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs, 7.5 hp

Disability, Communication and Cognition, advanced course, 7.5 credits

752A05

Huvudområde

Handikappvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anett Sundqvist

Kursansvarig

Karin Nilsson, Anett Sundqvist

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Karin Nilsson, Kursansvarig

Pernilla Ahrén, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202240-202244 Svenska Linköping

Huvudområde

Handikappvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Minst 5 terminer godkända på logopedprogrammet, eller motsvarande kunskaper inom ett eller flera relevanta ämnen, t ex
  Handikappvetenskap
  eller
  Kognitiv psykologi
  eller
  Neuropsykologi
  eller
  Lingvistik
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna

 • demonstrera fördjupade kunskaper inom området kognition, kommunikation och funktionshinder,
 • relatera kunskap om olika minnessystem till olika aspekter av kommunikation och funktionshinder,
 • omsätta kunskaperna och tillämpa på en klinisk grupp, t ex personer med hörselskada eller språkstörning.

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupning inom området kognition, kommunikation och funktionshinder utifrån aktuell forskning. Kursen inleds med en genomgång av olika minnessystem och hur dessa relaterar till kommunikationsförmåga. Minne och språk studeras kring olika teman såsom hörsel, läsning, skrivning samt utveckling. Kursen belyser typisk och atypisk neurologisk, kognitiv och språklig utveckling. De grundläggande begrepp och teorier som belyses under kursen tillämpas på patientgrupper så som cerebral pares, autism, CI, utvecklingsstörning samt språkstörning. Kliniska tillämpningar, såsom testning och bedömning utifrån patientfall är en viktig del av kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, kliniska laborationer, demonstrationer, seminarier och litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom ett självständigt arbete som fördjupar kursinnehållet ur ett patientcentrerat tvärvetenskapligt perspektiv, vilket presenteras vid ett seminarium.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 6.5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarier 0.5 hp U, G
SEM2 Examinationsseminarie 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.