Funktionsnedsättning och samhälle I, grundkurs, 30 hp

Disability Research, basic course, 30 credits

752G10

Huvudområde

Funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elisabeth Ingo

Kursansvarig

Elisabeth Ingo

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Josefine Andin, Studierektor

Pernilla Ahrén, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202523 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara hur förändringar i kroppssystem leder till funktionsnedsättningar med fokus på motoriska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar
 • förklara hur individuella och sociala faktorer kan påverka förekomst och upplevelse av funktionshinder i olika kontexter
 • redogöra för hur det biopsykosociala synsättet kan användas för att beskriva funktionshinder samt redogöra för hur det kan tillämpas på kliniska fall inom olika verksamheter
 • redogöra för och reflektera över centrala begrepp och etiska principer inom området funktionsnedsättning och samhälle
 • beskriva, identifiera och formulera sig kring grupper med olika funktionsnedsättningar
 • identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg inom funktionsnedsättning och samhälle
 • redogöra för begreppen vetenskapsteori och etik samt kritiskt reflektera över vetenskapens roll i samhället kopplat till funktionsnedsättning och funktionshinder
 • läsa, värdera och kritiskt reflektera över egna och andras texter

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fem delkurser:

Introduktion och vetenskaplig metod, 6 hp

I delkursen ges en introduktion till det biopsykosociala synsättet på funktionsnedsättning och funktionshinder med fokus på motoriska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar. 
I delkursen behandlas också tvärvetenskaplig forskningsmetod kopplat till funktionsnedsättning och samhälle som forskningsfält.
 

Biologisk nivå, 6 hp

I denna delkurs introduceras det biologiska perspektivet med fokus på motoriska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar. Den biologiska nivån behandlar kroppens strukturer och funktioner samt funktionsnedsättningar däri, som kan leda till funktionshinder. 
 

Psykologisk nivå, 6 hp

I denna delkurs introduceras det psykologiska perspektivet med fokus på motoriska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar. Den psykologiska nivån behandlar individuella faktorer, beteenden och upplevelser samt hur dessa kan bidra till gestaltning av funktionshinder i mötet med omgivningen.
 

Social nivå, 6 hp

I denna delkurs introduceras det sociala perspektivet med fokus på motoriska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar. Den sociala nivån behandlar externa faktorer och samhällsstrukturer samt hur dessa kan minska eller förstärka individens tillgänglighet till fysisk, social och informationsmiljö.  
 

Integration och etik, 6 hp

I denna delkurs sammanvävs kunskaper från de tidigare delkurserna och integreras i ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder med fokus på motoriska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar. I delkursen behandlas också etik kopplat till funktionsnedsättning och samhälle som forskningsfält.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker på distans utan fysiska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:
 

Introduktion och vetenskaplig metod

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
   

Biologisk nivå

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 


Psykologisk nivå

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 


Social nivå

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
   

Integration och etik

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
   

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 60% av de VG-grundade poängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INT1 Introduktion examination 1 2 hp U, G
INT2 Introduktion examination 2 4 hp U, G, VG
SOC1 Sociala nivån examination 1 2 hp U, G
SOC2 Sociala nivån examination 2 4 hp U, G, VG
PSY1 Psykologiska nivån examination 1 2 hp U, G
PSY2 Psykologiska nivån examination 2 4 hp U, G, VG
BIO1 Biologiska nivån examination 1 2 hp U, G
BIO2 Biologiska nivån examination 2 4 hp U, G, VG
IGR1 Integration examination 1 2 hp U, G
IGR2 Integration examination 2 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.