Funktionsnedsättning och samhälle II, fortsättningskurs, 30 hp

Disability Research II, continuation course, 30 credits

752G11

Huvudområde

Funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Josefine Andin

Kursansvarig

Josefine Andin

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Josefine Andin, Studierektor

Pernilla Ahrén, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202423 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Handikappvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända 
  eller
  Funktionsnedsättning och samhälle I, grundkurs med minst 22,5 hp godkända
  eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa det biopsykosociala synsättet på olika funktionshinder
 • diskutera och reflektera kring centrala begrepp och etiska principer inom området funktionsnedsättning och samhälle
 • diskutera, integrera och kritiskt granska forskning inom området funktionsnedsättning och samhälle
 • föreslå lämpliga interventioner och prevention för olika kliniska grupper
 • tillämpa kvantitativa och kvalitativa analyser och sammanställa dessa
 • planera, genomföra och presentera en mindre empirisk studie inom ett för ämnet funktionsnedsättning och samhälle relevant delområde
 • redogöra för och kritiskt granska egna och andras studier

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra delkurser:

Horisontell integration, 7,5 hp

Inom ämnet Funktionsnedsättning och samhälle tillämpas både horisontell och vertikal integration. I denna delkurs undersöks den horisontella ansatsen genom generalisering av forskningsresultat från en kontext till en annan, t.ex. från en funktionsnedsättning till en annan och precisering av under vilka förhållanden t.ex. samband gäller och när de inte gäller. I delkursen ingår även litteratursökning och granskning av forskningsstudier inom området. 
 

Vertikal integration, 7,5 hp

I denna delkurs undersöks och tillämpas det biopsykosociala synsättet på funktionshinder genom  sammanlänkning av kunskap över olika nivåer av verkligheten främst social, psykologisk och biologisk nivå, för olika funktionsnedsättningar och hinder. Mekanismer på de olika nivåerna beskrivs och undersöks för att utröna hur dessa leder till konsekvenser på övriga nivåer samt hur de olika nivåerna samspelar med varandra. I delkursen behandlas också etiska överväganden kopplat till forskning inom funktionsnedsättning och samhälle. 
 

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

I delkursen behandlas vetenskapliga metoder och insamlingstekniker såsom enkäter, observationer, experiment och intervjuer. I delkursen behandlas grundläggande kvalitativa analysmetoder med fokus på innehållsanalys. Vidare behandlas kvantitativa analysmetoder och grundläggande statistik, inklusive mätning, skalnivåer, reliabilitet, validitet, deskriptiv statistik och grundläggande inferensstatistik (t-test och korrelation).
 

Fördjupningsarbete i funktionsnedsättning och samhälle, 7,5 hp

I denna delkurs tillämpas och fördjupas kunskaper och färdigheter från tidigare delkurser genom planering, genomförande och rapportering av ett empiriskt arbete. Inom ramen för delkursen behandlas även former för skriftlig såväl som muntlig vetenskaplig rapportering och opponering.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker på distans utan fysiska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:
 
Horisontell integration, 7,5hp

 • laboration med skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande på seminarium, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UV


Vertikal integration, 7,5hp

 • aktivt deltagande på laboration, betygsskala: UG
 • skriftliga individuella uppgifter, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UV
   

Vetenskaplig metod, 7,5hp

 • skriftliga individuella uppgifter, betygsskala: UV
   

Fördjupningsarbete i funktionsnedsättning och samhälle,7,5hp

 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: UV
 • framläggning av individuellt skriftligt arbete, betygsskala: UG
 • opposition, betygsskala: UG
   

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50% av de VG-grundade poängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HOCO Horisontell integration - Gemensam textproduktion 4 hp U, G, VG
MEKL Metod - Praktisk uppgift kvalitativ metod 2.5 hp U, G, VG
MEKN Metod - Praktisk uppgift kvantitativ metod 2.5 hp U, G, VG
METE Metod - Teori om metod 2.5 hp U, G, VG
UPPS Handikappvetenskaplig uppsats 7.5 hp U, G, VG
VECO Vertikal integration - Gemensam textproduktion 4 hp U, G, VG
VELI Vertikal integration - Litteraturgranskning 2 hp U, G, VG
HILA Horisontell integration - Laboration (Empathic modelling) 1 hp U, G
HILI Horisontell integration - Litteraturgranskning inlämning 2 hp U, G
HILS Horisontell integration - Litteraturgranskning seminarium 0.5 hp U, G
VIET Vertikal integration - Etik 0.5 hp U, G
VILA Vertikal integration - Laboration 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.