Funktionsnedsättning och samhälle III, fördjupningskurs, 30 hp

Disability Research 3, in-depth course, 30 credits

752G12

Huvudområde

Funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Carine Signoret

Kursansvarig

Carine Signoret

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Josefine Andin, Studierektor

Pernilla Ahrén, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202523 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

 • Handikappvetenskap, grundkurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända 
  eller
  Funktionsnedsättning och samhälle I, grundkurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända
  eller motsvarande
 • Handikappvetenskap II, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända
  eller
  Funktionsnedsättning och samhälle II, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • utifrån kliniska grupper analysera olika frågeställningar i relation till det biopsykosociala synsättet
 • motivera lämpliga interventioner och preventioner lämpliga för olika kliniska grupper
 • reflektera kring, integrera och kritiskt granska centrala begrepp, aktuella forskningsfrågor och etiska principer inom området funktionsnedsättning och samhälle
 • presentera och diskutera ett problemområde inom funktionsnedsättning och samhälle i samråd med olika grupper
 • planera och genomföra en undersökning, analysera data och förmedla resultat i ett vetenskapligt arbete inom området funktionsnedsättning och samhälle
 • föra en vetenskaplig diskussion, kritiskt granska andras och försvara eget vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser:

Uppsatsförberedande, 7,5 hp

I delkursen fördjupas teoretiska kunskaper med relevans för problemställningar inom området funktionsnedsättning och samhälle. Formulering av syfte, forskningsfrågor och litteraturgranskning övas. I delkursen behandlas sammanställning av vetenskapliga artiklar som underlag för redogörelse av forskningsläget inom delområden av funktionsnedsättning och samhälle. Inom delkursen behandlas även etiska aspekter av relevans för forskning kring personer med funktionsnedsättning. 
 

Vetenskaplig metod, 7,5 hp 

Inom delkursen fördjupas metodologiska kunskaper avseende så väl kvalitativa som kvantitativa designer. Metoder för insamling, bearbetning, analys och tolkning av data behandlas. 
 

Uppsats, 15 hp 

Inom ramen för kursen tillämpas fördjupade metodologiska och teoretiska kunskaper i ett självständigt uppsatsarbete inom funktionsnedsättning och samhälle. I kursen ingår även kritisk granskning av andras texter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker på distans utan fysiska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför uppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande läsår.

Examination

Kursen examineras genom:

Uppsatsförberedande, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UG
 • skriftliga individuella uppgifter, betygsskala: UV
   

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

 • skriftliga individuella uppgifter, betygsskala: UV
   

Uppsats, 15 hp 

 • individuellt självständigt arbete, betygsskala: UV
 • framläggning av självständigt arbete, betygsskala: UG
 • opposition, betygsskala: UG
   

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50% av de VG-grundade poängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FUBE Funktionsnedsättning - Behandling och hjälpmedel 2 hp U, G, VG
FUDI Funktionsnedsättning - Diagnoser och orsaker 2 hp U, G, VG
FUFA Funktionsnedsättning - Fallbeskrivning 1 hp U, G, VG
LITT Litteratursökning 2 hp U, G, VG
UPPS C-uppsats 15 hp U, G, VG
HAUP Handledare och uppsatsområde 0.5 hp U, G
SEMI Seminarie - Journal Club 0 hp U, G
MTD1 Kvantitativ analys 1 2.5 hp U, G, VG
MTD2 Kvantitativ analys 2 2.5 hp U, G, VG
MTD3 Kvalitativ analys 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Andersson, G. & Arlinger, S. , (2007) Nordisk lärobok i audiologi Bokförlaget C A Tegnér.
Backman, J. , (2016) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur
Björkdahl, A. & Boman, I-L., (2015) Kognitiv rehabilitering Studentlitteratur
Bryman, A. , (2008) Samhällsvetenskapliga metoder Liber
Ekholm, J., Westerhäll, L.V., Bergroth, A. & Ekholm, K.S., (2015) Rehabiliteringsvetenskap Studentlitteratur
Field, A. , Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics.
Fields, S.A., Johnson, W.M. & Hassig, M.B. , (2017) Adult ADHD: Addressing a unique set of challenges. The Journal of Familiy Practice, 66(2), 68-74.
Gelfand, S.A. , (2016) Essentials of Audiology. Thieme Medical Publishers Inc
Grenness, C., Hickson, L., Laplate-Lévesque, A., Meyer, C. & Davidson, B. , (2015) The nature of communication throughout diagnosis and management planning in initial audiologic rehabilitation consultations. Journal of the American Academy of Audiology, 26, 36-50.
Helgesson G. , (2015) Forskningsetik. Studentlitteratur
Karpathakis, G. , (2017) Underbara ADHD: Den svåra superkraften Bokförlaget Max Ström.
Kjellberg, A. & Sörqvist, P. , (2015) Experimentell metodik för beteendevetare. Studentlitteratur
Källström, Å & Andersson Bruck, K., (2017) Etiska reflektioner i forskning med barn Gleerups
Lagerkvist, B. & Lindgren, C., (2012) Barn med funktionsnedsättning Studentlitteratur
Lexell, J. & Fischer, M.R. , (2017) Rehabiliteringsmetodik Studentlitteratur
Lundberg, M., Andersson, G. & Lunner, T., (2011) A randomized, controlled trial of the short-term effects of complementing an educational program for hearing aid users with telephone consultations. Journal of the American Academy of Audiology, 22, 654-662.
Lundin, L. & Mellgren, Z. , (2012) Psykiska funktionshinder Studentlitteratur
Malmberg, M. , (2017) Aural rehabilitation programs for hearing aid users Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51892

Mueller A, Hong DS, Shepard S, Moore T. , (2017) Linking ADHD to the Neural Circuitry of Attention. Trends Cognitive Sciences, 21(6), 474-488.

doi: 10.1016/j.tics.2017.03.009

Nadeau, K.G., Littman, E.D., Quinn, P.O. , (2018) Flickor med ADHD Studentlitteratur
Rudner, M., Andin, J. & Rönnberg, J. , (2009) Working memory, deafness and sign language. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 495-505.
Thernlund, G. , (2013) ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv Studentlitteratur

Övrigt

Den föreskrivna kurslitteraturen är tillgänglig genom biblioteket. Övrig litteratur söks på egen hand. På Linköpings Universitet finns en bibliotekarie, marie-louise.axelsson@liu.se, med speciellt ansvar för Handikappvetenskap. Ta gärna kontakt med henne direkt om du behöver hjälp med att hitta litteratur till kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.