Handikappvetenskap I, grundkurs, 30 hp

Disability Science 1, basic course, 30 credits

752G01

Huvudområde

Handikappvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elisabeth Ingo

Kursansvarig

Elisabeth Ingo

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Josefine Andin, Studierektor

Pernilla Ahrén, Studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202134-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Handikappvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera lämpliga interventioner och preventioner utifrån kliniska fall
  • redogöra för hur det bio-psyko-sociala synsättet kan användas för att beskriva funktionshinder samt redogöra för hur det kan tillämpas på kliniska fall inom olika verksamheter
  • redogöra för och på grundläggande nivå reflektera över centrala begrepp och etiska principer inom handikappvetenskap
  • beskriva, identifiera och formulera sig kring kliniska grupper med olika funktionshinder
  • identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg inom handikappvetenskap
  • läsa, värdera och kritiskt reflektera över egna och andra texter.

Kursinnehåll

Introduktion, 6 hp

(Introduction)
Delkursen behandlar handikappvetenskap som forskningsfält och om det bio-psyko-sociala synsättet på funktionshinder.

Psykologiska nivån, 6 hp

(Psychological level)
I denna delkurs introduceras det psykologiska perspektivet på funktionshinder. Delkursen behandlar också olika psykologiska synsätt och teorier och hur dessa kan appliceras på funktionshinder.

Sociala nivån, 6 hp

(Social level)
Denna delkurs introducerar det sociala perspektivet på funktionshinder. Delkursen behandlar kunskap om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar kan få för individen ur ett socialt, historiskt och kulturellt perspektiv.

Biologiskt medicinska nivån, 6 hp

Biomedical level)
I denna delkurs introduceras det biologiska medicinska perspektivet på funktionshinder. Delkursen behandlar biologiska/medicinska orsaker till olika funktionsnedsättningar.

Integration och vetenskaplig metod, 6 hp

(Integration and research method)
Delkursen syftar till att sammanväva kunskap från tidigare delkurser och författa en skriftlig rapport där olika nivåer och förklaringsperspektiv appliceras på ett eller flera funktionshinder. Delkursen behandlar också vetenskaplig metod inom det handikappvetenskapliga området.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs utifrån studentcentrerat lärande, där den studerandes egna aktivitet och deltagande är en förutsättning för lärande. Det studentcentrerade lärandet bygger på ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan såväl studenterna som mellan studenter och lärare. Kliniska fall används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.                  

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter, hemtentamen och laborationer. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IGR2 Integration examination 2 4 hp U, G, VG
IGR1 Integration examination 1 2 hp U, G
BIO2 Biologiska nivån examination 2 4 hp U, G, VG
BIO1 Biologiska nivån examination 1 2 hp U, G
PSY2 Psykologiska nivån examination 2 4 hp U, G, VG
PSY1 Psykologiska nivån examination 1 2 hp U, G
SOC2 Sociala nivån examination 2 4 hp U, G, VG
SOC1 Sociala nivån examination 1 2 hp U, G
INT2 Introduktion examination 2 4 hp U, G, VG
INT1 Introduktion examination 1 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.