Åldrande och social förändring som tvärvetenskap, 7.5 hp

Ageing and Social Change as Interdisciplinary Social Science, 7.5 credits

755A05

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

George Pavlidis

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 1 (HT 2023) 202334-202345 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202334-202345 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 1 (HT 2023) 202334-202345 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202334-202345 Engelska Norrköping O

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • beskriva och definiera kärnfrågor rörande det åldrande samhället, de individuella och samhälleliga grunderna, samt relevanta utmaningar inom forskning och praktik inom samtida åldersstrukturella förändringar
 • identifiera och redogöra för hur dessa kärnfrågor förhåller sig till sociala, kulturella och ekonomiska förändringar ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv
 • utifrån aktuell forskning diskutera, på vetenskaplig grund, forskningsfrågor och resultat inom åldrande och social förändring
 • söka, granska och integrera relevant litteratur i fältet och muntligt och skriftligt presentera den förvärvade kunskapen enligt akademiska principer
 • skriva en akademisk text i enlighet med den standard och de regler som finns inom svensk högre utbildning

Kursinnehåll

I kursen presenteras en tvärvetenskaplig introduktion om det åldrande samhällets historia och teorier ur ett skandinaviskt, europeiskt samt globalt perspektiv. I kursen behandlas huvudbegrepp och en forskningsöversikt över området ges. I kursen introduceras ämnet åldrande och social förändring som en interdisciplinär samhällsvetenskap. I kursen ges en överblick utifrån olika perspektiv, såsom sociologi, ekonomi, folkhälsovetenskap, demografi, filosofi, teknologi, livsloppsforskning, gerontologi, psykologi samt hållbarhet. Utöver detta introducerar kursen olika verktyg för online-klassrum samt biblioteksresurser. Krav, regler och principer kring ett akademiskt förhållningssätt och den akademiska skrivprocessen behandlas, inklusive användning av källor, citering och referenshantering.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen används hybridundervisningsformer där studenterna simultant träffas på plats och online för föreläsningar samt arbetar tillsammans i seminarier. I kursen ingår obligatoriska campusförlagda perioder. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier och arbeta tillsammans med varandra i studentgrupper.

Undervisning-och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. Därutöver finns campusveckor och då examineras samtliga studenter på campus, se beteckning CAMPUS för vilka moment.

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS, betygsskala: UG
 • skriftlig rapport i grupp, betygsskala: UG
 • muntlig presentation i grupp, betygsskala: UG
 • individuellt skriftlig examination, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på skriftliga examinationen i grupp samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den skriftlig examination i grupp.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL2 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
OBL4 aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS 0 hp U, G
EXA1 skriftlig rapport i grupp 1.5 hp U, G
MUN1 muntlig presentation i grupp 2 hp U, G
EXA2 skriftlig examination i grupp 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Literature 755A05 Literature 755A05.pdf