Grundläggande och policyinriktad forskning inom åldrande, 7.5 hp

Basic and Policy-oriented Research on Ageing, 7.5 credits

755A06

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Andreas Motel-Klingebiel, George Pavlidis

Kursansvarig

Andreas Motel-Klingebiel

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202345 Engelska Norrköping
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 1 (HT 2023) 202334-202345 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202334-202345 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 1 (HT 2023) 202334-202345 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202334-202345 Engelska Norrköping O

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • identifiera och redogöra för hur åldrande och social förändring behandlas i den politiska dialogen och den vetenskapliga forskningen i en skandinavisk och europeisk kontext
 • diskutera kring problematiken kring åldrande och social förändring inom policy och den vetenskapliga forskningen
 • självständigt identifiera och formulera forskningsfrågor i policyorienterad forskning inom åldrande och social förändring
 • diskutera metoder och slutsatser i muntlig och skriftlig form
 • utvärdera metoder som behandlar samhällsaspekter kring frågor rörande åldrande i policyinriktad forskning, dess begränsningar och roll i samhället
 • tillämpa etiska aspekter i forskning inom åldrande och social förändring

Kursinnehåll

I kursen presenteras en översikt över forskning och relaterade policys inom åldrande och social förändring, dess historia, aktörer, institutioner, finansiering, samt tillgång och tillgänglighet till forskningsresurser som data. I kursen introduceras principerna bakom grundforskning och policyinriktad åldrandeforskning. Vidare diskuteras och integreras den vetenskapliga och politiska diskursen i Skandinavien och på en europeisk nivå samt hanterar forskningsmetoder inom åldrande policys. Även forskningsetik och etiska överväganden i samhällsfrågor behandlas. 

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen används hybridundervisningsformer där studenterna simultant träffas på plats och online för föreläsningar samt arbetar tillsammans i workshops och seminarier. I kursen ingår obligatoriska campusförlagda perioder. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier och arbeta tillsammans med varandra i studentgrupper. 

Undervisning-och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. Därutöver finns campusveckor och då examineras samtliga studenter på campus, se beteckning CAMPUS för vilka moment.

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i workshops, CAMPUS, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig rapport och muntlig återkoppling, CAMPUS, betygsskala: UG
 • skriftlig examination i grupp, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på skriftlig examination i grupp samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den skriftliga examinationen i grupp.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
OBL2 aktivt deltagande i workshops, CAMPUS 0 hp U, G
OBL3 aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS 0 hp U, G
EXA1 individuell skriftlig rapport och muntlig återkoppling, CAMPUS 3 hp U, G
EXA2 skriftlig examination i grupp 4.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.