Åldrande, välfärd och samhällelig hållbarhet, 7.5 hp

Ageing, Welfare, and the Sustainability of Societies, 7.5 credits

755A07

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Indre Genelyte

Kursansvarig

Indre Genelyte

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202345-202403 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202345-202403 Engelska Norrköping
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 1 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 1 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping O

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • diskutera konsekvenser av åldrande och samtida globala demografiska förändringar i välfärdsstater och inom välfärdspolicy samt i relation till FN:s hållbarhetsmål
 • kritiskt diskutera åldrande, omsorg, pension och förlängt arbetsliv i Sverige, Skandinavien och Europa ur ett hållbarhetsperspektiv
 • problematisera och presentera slutsatser samt argumentera muntligt och skriftligt enligt akademiska principer
 • reflektera och bedöma strukturella hinder samt välfärds- och arbetslivspolicys relevanta för åldrande, utifrån ekonomisk hållbarhet och solidaritet mellan generationer
 • tillämpa de etiska aspekterna inom forskning och utveckling inom åldrande policys

Kursinnehåll

I kursen behandlas kopplingen mellan åldrande, social förändring och samhälleliga hållbarhetsproblem i ett nationellt, skandinaviskt, europeiskt och globalt perspektiv. Vidare problematiseras det svenska välfärdssystemets historia och grunder. I kursen redogörs för hur demografisk förändring kan påverka arbetsliv, hälsa och sjukvård, äldreomsorg och pensionssystem. I kursen behandlas de politiska och ekonomiska konsekvenserna av demografiska trender och deras sammanhang med människors liv. Den samtida politiska och vetenskapliga diskursen inom detta område analyseras och reflekteras, vilket utgör utgångspunkt för problematisering i frågorna om vård och omsorg, välfärd och förlängda arbetslivspolicys.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen används hybridundervisningsformer där studenterna simultant träffas på plats och online för föreläsningar samt arbetar tillsammans i workshops och seminarier. I kursen ingår obligatoriska campusförlagda perioder och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier och arbeta tillsammans med varandra i studentgrupper. 

Undervisning-och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. Därutöver finns campusveckor och då examineras samtliga studenter på campus, se beteckning CAMPUS för vilka moment.

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i workshops, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i workshops, CAMPUS, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig rapport, betygsskala: UG
 • muntlig presentation i grupp, CAMPUS, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga examinationen samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i workshops 0 hp U, G
OBL2 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
OBL3 aktivt deltagande i workshops, CAMPUS 0 hp U, G
OBL4 aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS 0 hp U, G
EXA1 individuell skriftlig rapport 1.5 hp U, G
MUN1 muntlig presentation i grupp, CAMPUS 2 hp U, G
EXA2 individuell skriftlig examination 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.