Att utforska det åldrande samhället I - forskningsmetoder inom åldrande och social förändring, 7.5 hp

Researching the Ageing Society I - Methods in Ageing and Social Change, 7.5 credits

755A08

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

George Pavlidis

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202345-202403 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202345-202403 Engelska Norrköping
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 1 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 1 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping V
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202345-202403 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change
 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod 5 hp
  eller 
  Godkända kurser i statistik 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • identifiera och diskutera begrepp och metoder inom åldrande, livslopp och social förändring
 • kritisk reflektera kring tillvägagångsätt samt metodologiska styrkor och utmaningar i forskning inom åldrande och social förändring
 • analysera och bedöma komplexa fenomen inom åldrande och social förändring med hjälp av vetenskaplig metod
 • formulera forskningsfrågor och problem inom åldrande och social förändring
 • tillämpa metoder för att undersöka åldrande och social förändring ur ett livsloppsperspektiv
 • tillämpa etiska aspekter i forsknings- och utvecklingsarbete

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur accelererande samhällsförändringar, den åldrande befolkningen, och förbättrade metodologiska verktyg har möjliggjort för djupare kunskap genom empiriska undersökningar av individuella och samhälleliga förändringar. I kursen introduceras forskningsmetoder för att studera livslopp och för att förstå åldrande processer, livslopp och social förändring under individuell och historisk tid. Vidare diskuteras i kursen hur samhällsforskning tar hänsyn till tid och relevanta forskningsmetoder introduceras. I kursen presenteras en teoretisk bas inom grundläggande forsknings principer samt forskningsmetoder som tvärsnitts- och longitudinella studier, makro-, meso- och mikrodata, urvalsmetoder och mätningar. Vidare behandlas etiska överväganden och de konsekvenser och utmaningar livsloppsstudier kan innebära.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen används hybridundervisningsformer där studenterna simultant träffas på plats och online för föreläsningar samt arbetar tillsammans i workshops, data laborationer, och seminarier. I kursen ingår obligatoriska campusförlagda perioder. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier och arbeta tillsammans med varandra i studentgrupper.

Undervisning-och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. Därutöver finns campusveckor och då examineras samtliga studenter på campus, se beteckning CAMPUS för vilka moment.

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i laborationer, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i laborationer, CAMPUS betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS betygsskala: UG
 • skriftlig och muntlig gruppuppgift, betygsskala: UG
 • individuellt flervalsfrågetest, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga examinationen samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i laborationer 0 hp U, G
OBL2 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
OBL3 aktivt deltagande i laborationer, CAMPUS 0 hp U, G
OBL4 aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS 0 hp U, G
EXA1 skriftlig och muntlig gruppuppgift 2 hp U, G
EXA2 individuellt flervalsfrågetest 1.5 hp U, G
EXA3 individuell skriftlig examination 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.