Social struktur, ojämlikhet och exkludering i en åldrande värld, 7.5 hp

Social Structure, Inequality, and Exclusion in an Ageing World, 7.5 credits

755A09

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

George Pavlidis

Kursansvarig

George Pavlidis

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2024 202404-202413 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2024 202404-202413 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2024 202404-202413 Engelska Norrköping
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 2 (VT 2024) 202404-202413 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2024) 202404-202413 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 2 (VT 2024) 202404-202413 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2024) 202404-202413 Engelska Norrköping O

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • diskutera mångfald, ojämlikhet, fördomar, och social exkludering i förhållande till problem inom åldrande och social förändring
 • analysera ojämlikheter och social exkludering av äldre i ett samtida åldrande samhälle ur ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv
 • diskutera den sociala och politiska relevansen av social ojämlikhet och exkludering ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
 • utföra empiriskt grundade studier inom specifika sociala problem relaterade till ojämlikhet och social exkludering hos äldre

Kursinnehåll

I kursen behandlas globala trender som befolkningens åldrande och ökande ojämlikhet inom och mellan dagens samhällen. I kursen behandlas långvariga förändringar i relation till åldrande och ojämlikhet i Skandinavien, Europa och världen, t.ex. i arbetslivet, könsrelationer, internationell migration, politiska konflikter, internationella relationer och sociala skiften relaterade till digitalisering och klimatförändringar. Vidare relateras detta till hur det påverkar solidaritet, social rättvisa och mänskliga rättigheter samt hållbar välfärdsproduktion och omfördelning. I kursen analyseras samspel inom och mellan mångfald, åldrande, ojämlikhet, exkludering och social förändring.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen används hybridundervisningsformer där studenterna simultant träffas på plats och online för föreläsningar samt arbetar tillsammans i workshops och seminarier. I kursen ingår obligatoriska campusförlagda perioder samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier och arbeta tillsammans med varandra i studentgrupper.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. Därutöver finns campusveckor och då examineras samtliga studenter på campus, se beteckning CAMPUS för vilka moment.

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i workshops, CAMPUS, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig rapport, betygsskala: UG
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga examinationen samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
OBL2 aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS 0 hp U, G
OBL3 aktivt deltagande i workshops, CAMPUS 0 hp U, G
EXA1 individuell skriftlig rapport 1.5 hp U, G
EXA2 individuell skriftlig examination 4 hp EC
MUN1 individuell muntlig presentation 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.