Åldrandepolicys, 7.5 hp

Foundations of Ageing Policies, 7.5 credits

755A10

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Indre Genelyte

Kursansvarig

Indre Genelyte

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2025 202504-202513 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2025 202504-202513 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2025 202504-202513 Engelska Norrköping

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • diskutera socioekonomiska utmaningar och utmaningar för rätt och rättssystem som förekommer i relation till åldrandet globalt, i Europa och Skandinavien  
 • redogöra för den politiska utvecklingen rörande äldre och politiseringen av åldrandet, samt analysera beslutsprocesser
 • analysera och kritiskt granska åldrandepolicys och deras påverkan på samhället i Skandinavien och Europa
 • identifiera och diskutera hur hållbarhet i ett åldrande samhälle hanteras i policys i en skandinavisk och europeisk kontext
 • beskriva politiska beslutsfattande aktiviteter samt diskutera beslutsprocesser och policys relaterade till åldrande och social förändring inom en strukturerad politisk dialog

Kursinnehåll

I kursen behandlas framförallt den socioekonomiska utmaningen som uppstår till följd av den demografiska förändringen av en åldrande befolkningen, som får politisk betydelse globalt, i de europeiska och skandinaviska länderna. Vidare i kursen behandlas politiska teorier som är användbara för analys av åldrandepolitik och genomförande av dem i praktiken. Grunden för åldrandepolitik och början av politiseringen av åldrandeprocessen och ålderdom diskuteras utifrån politiska beslutsprocesser och interaktioner mellan intressegrupper och andra politiska aktörer. Vidare behandlas i kursen de utmaningar åldrande och social förändring får för nationell, europeisk och internationell rätt och rättssystem samt de barriärer som uppstår för mänskliga rättigheter och samhällelig hållbarhet. Bristen på enhetlighet i genomförande och fastställning av åldrandepolicys över historiska perioder och välfärdsstater diskuteras också i kursen. 

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen används hybridundervisningsformer där studenterna simultant träffas på plats och online för föreläsningar samt arbetar tillsammans i workshops och seminarier. I kursen ingår obligatoriska campusförlagda perioder samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier och arbeta tillsammans med varandra i studentgrupper.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. Därutöver finns campusveckor och då examineras samtliga studenter på campus, se beteckning CAMPUS för vilka moment.

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i workshops, CAMPUS, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS, betygsskala: UG
 • skriftlig rapport i grupp, CAMPUS, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga examinationen samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
OBL2 aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS 0 hp U, G
OBL3 aktivt deltagande i workshops, CAMPUS 0 hp U, G
EXA1 skriftlig rapport i grupp 3 hp U, G
EXA2 individuell skriftlig examination 4.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.