Praktik inom åldrande och social förändring, 15 hp

Internship in Ageing and Social Change, 15 credits

755A14

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Indre Genelyte

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 3 (HT 2024) 202435-202444 Engelska Ortsoberoende V
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202435-202444 Engelska Ortsoberoende V
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 3 (HT 2024) 202435-202444 Engelska Norrköping V
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202435-202444 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • 37,5 hp godkända av första årets kurser på Masterprogrammet Åldrande och Social förändring, varav minst 15 hp ska utgöras av: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp) och Forskningsmetoder i åldrande och social förändring I (7,5 hp)
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • genomföra arbetsuppgifter på en arbetsplats
 • identifiera och tillämpa ämnesspecifik kunskap inom området åldrande och social förändring på en arbetsplats
 • identifiera och diskutera krav, möjligheter och utmaningar i arbetet inom åldrande och social förändring i olika organisationer
 • kritiskt reflektera, analysera, och bedöma hur teoretisk kunskap implementeras i praktiken relaterad till en arbetsplats

Kursinnehåll

Kursen omfattar en 10-veckors praktik vid en relevant organisation, arbetsplats eller verksamhet relaterad till åldrande och social förändring. I kursen behandlas hur teori kan implementeras samt en förståelse för dess utmaningar och möjligheter, med tonvikt på det senare. I kursen ingår att kritiskt reflektera, analysera och bedöma problem och möjligheter inom organisationen eller verksamheten mot bakgrund av relevant teori. I kursen behandlas även relevanta färdigheter och verktyg för att hantera krav och utmaningar på en arbetsplats samt förmåga att reflektera över egna styrkor och begränsningar. Vidare dokumenteras reflektioner och erfarenheter på ett systematiskt sätt.

Den studerande ska själv hitta en relevant praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av kursansvarig. Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, praktik och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. 

Kursen examineras genom:

 • deltagande i praktik, betygsskala: UG
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig praktikrapport, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga praktikrapporten samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga praktikrapporten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 praktik 10 hp U, G
MUN1 individuell muntlig presentation 2 hp U, G
EXA1 individuell skriftlig rapport 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.