Aktuella forskningsfrågor inom åldrande och social förändring, 15 hp

Contemporary Research Issues in Ageing and Social Change, 15 credits

755A15

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

George Pavlidis

Kursansvarig

Indre Genelyte

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, 60-120 ECTS credits 3 (HT 2023) 202335-202344 Engelska Norrköping V
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, 60-120 ECTS credits, Distance 3 (HT 2023) 202335-202344 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • 37,5 hp av första årets kurser på Masterprogrammet Åldrande och social förändring, varav minst 15 hp ska utgöras av: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp) och Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring I (7,5 hp)
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • kritiskt granska aktuella frågor inom åldrande och social förändring
 • diskutera aktuell forskningsutveckling inom relevant forskning och policy
 • analysera metodologiska problem inom området åldrande och social förändring och föreslå alternativa metoder och lösningar
 • utveckla och diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället samt ansvar för hur vetenskap används för att hantera frågor kring åldrande
 • skriftligt presentera och diskutera slutsatser och argument 

Kursinnehåll

I kursen behandlas forskningsfrågor inom ett aktuellt forskningsfält utifrån historiska och sociologiska perspektiv inom åldrande och social förändring. I kursen utvecklas tillämpningen av teorier och begrepp för studier av samtida frågor inom åldrande och social förändring samt deras praktiska implikationer för samhället. Vidare hanteras olika tillvägagångssätt och metoder för att empiriskt undersöka olika fenomen och policys relaterade till åldrande, utformning av upplevelser och förändrade strukturella och institutionella ramar på nationell, skandinavisk eller europeisk nivå.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen används hybridundervisningsformer där studenterna simultant träffas på plats och online för föreläsningar samt arbetar tillsammans i workshops och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. 

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i workshops och seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig rapport, betygsskala: UG
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga examinationen samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i workshops och seminarier 2 hp U, G
EXA1 individuell skriftlig rapport 3.5 hp U, G
MUN1 individuell muntlig rapport 2 hp U, G
EXA2 individuellt skriftligt uppdrag 7.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.