Tematisk fördjupningskurs i åldrande och social förändring, 7.5 hp

Special Readings in Ageing and Social Change, 7.5 credits

755A16

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Indre Genelyte

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 3 (HT 2024) 202445-202502 Engelska Ortsoberoende O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202445-202502 Engelska Ortsoberoende V
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 3 (HT 2024) 202445-202502 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202445-202502 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • 37,5 hp av första årets kurser på Masterprogrammet Åldrande och Social förändring, varav minst 15 hp ska utgöras av: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp) och Forskningsmetoder i åldrande och social förändring I (7,5 hp)
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • kritiskt granska och analysera ett valt forskningsområde inom åldrande och social förändring
 • identifiera samhällsrelevanta kunskapsluckor i valt forskningsområde inom åldrande och social förändring
 • integrera och analysera komplexa företeelser och frågeställningar
 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar

Kursinnehåll

I kursen behandlas möjlighet för individuell specialisering och fördjupning inom ett utvalt område av Åldrande och sociala förändring. Kursens fokus diskuteras och fastställas med handledare. 

I kursen ingår att analysera och kritiskt granska en vetenskaplig samhällsrelevant fråga inom forskningsområdet åldrande och social förändring. 

Fokus läggs på att identifiera samt formulera frågeställningar för att belysa kunskapsluckor och hanteringen av komplexa företeelser med hjälp av en systematisk kunskapsöversikt. Vidare behandlas hur utvecklingsmöjligheter inom det valda området ser ut och hur det egna arbetet kan bidra inom området.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av självständigt individuellt arbete, seminarier online och på campus. Vidare ingår individuell handledning online. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. 

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig rapport, betygsskala: UG
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst godkänt på samtliga moment samt E på den individuella skriftliga examinationen. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
EXA1 individuell skriftlig rapport 1.5 hp U, G
ORA1 individuell muntlig presentation 1.5 hp U, G
EXA2 individuell skriftlig examination 4.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.