Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring II, 7.5 hp

Research Methods in Ageing and Social Change II, 7.5 credits

755A17

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

George Pavlidis

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 3 (HT 2024) 202446-202503 Engelska Ortsoberoende O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202446-202503 Engelska Ortsoberoende V
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 3 (HT 2024) 202446-202503 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202446-202503 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • 37,5 hp av första årets kurser på Masterprogrammet Åldrande och Social förändring, varav minst 15 hp ska utgöras av: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp) och Forskningsmetoder i åldrande och social förändring I (7,5 hp)
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • beskriva och tillämpa teoretisk och strukturell kunskap inom longitudinella data och relevanta analys och dess egenskaper samt konsekvenser och utmaningar
 • beskriva och tillämpa kunskap om flernivå och komparativ analys genom att lägga till makro- och mesodata till mikrodata från survey- och registerdata
 • självständigt använda, planera och hantera longitudinella data för vidare analys
 • tillämpa enkel och avancerad statistisk analys och statistiska modeller på longitudinella data
 • tillämpa programvara vid analys av longitudinella data
 • beskriva, diskutera och reflektera över korrekta och lämpliga metoder och resultat ifrån longitudinell analys i ett vetenskapligt lämpligt format
 • tillämpa forskningsetiska aspekter kring longitudinella data och analys

Kursinnehåll

I kursen ligger fokus på teoretiska begrepp och praktiska tillämpningar. I kursen behandlas longitudinella forskningsmetoder och forskningsfrågor samt avancerade metoder för jämförande och tidskänslig flernivåanalys. Vidare behandlas makro-, meso- och mikrodata från survey- och registerdata. Fokus ligger på statistiska modeller inom ramen för Structural Equation Models (SEM): Growth Curve Models, Linear Mixed models och multilevel- och komparativ analys. 

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen används hybridundervisningsformer där studenterna simultant träffas på plats och online för föreläsningar samt arbetar tillsammans i workshops, laborationer och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier och arbeta tillsammans med varandra i studentgrupper.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. 

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i laborationer, betygsskala: UG
 • individuellt kunskapstest, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga examinationen samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
LAB1 aktivt deltagande i laborationer 0 hp U, G
KUN1 individuellt kunskapstest 3 hp U, G
EXA1 individuell skriftlig examination 4.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.